Documente necesare extinderii obiectului de activitate

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu şi activitate principală, schimbarea domeniului şi activităţii principale) sunt :

1. Cererea de înregistrare (original);

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România (original);

3. Actul constitutiv actualizat;

4. Dacă este cazul, certificatul de înregistrare şi anexa/anexele, în original*;

5. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

– persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);

– persoanele juridice îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2), sau, după caz, declaraţia-tip (model 3);

6. Dacă este cazul:

– avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– taxe de registru;

– tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV –a.

*certificatul şi anexa/anexele vor fi predate în original în momentul prezentării comerciantului în vederea ridicării certificatului de înscriere de menţiuni şi a celorlalte documente, procedându-se la anularea lor prin grija personalului ORCT.

Excepţie face situaţia în care, la momentul cererii, comerciantul optează pentru eliberarea documentelor prin poştă sau email, în acest caz originalele fiind predate odată cu depunerea dosarului.

NOTĂ:

  • Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
  • În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
  • În declaraţia-tip model 3 se vor înscrie toate activităţile care se desfăşoară la sediul social sau la sediul secundar, inclusiv cele care au fost autorizate conform declaraţiei-tip model 2.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
  • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

Observatii

1. Hotărârea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.

2. Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC/ poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.

3. Toate activităţile înscrise în actul modificator vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se identifică prin grupe CAEN de 3 cifre pentru domeniul de activitate şi prin clase CAEN de 4 cifre pentru activităţi. Indicarea domeniului şi a activităţii principale se face printr-o grupă de 3 cifre şi printr-o clasă de 4 cifre aparţinând grupei respective. Activitatea principală va fi redată prin clasa CAEN şi denumirea acesteia conform nomenclatorului şi, după caz, va fi sintetizată în maximum 200 de caractere, inclusiv spaţiile, fără prescurtări, conform voinţei solicitantului, în conformitate cu actul constitutiv. Dacă anterior datei solicitării înscrierii menţiunii nu s-a declarat domeniul şi activitatea principală, acestea vor fi precizate în actul modificator la actul constitutiv;

4. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.;

5. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

 

Articole similare

Comentariul tau aici