Documente necesare pentru obtinerea certificatului de amanare de la plata in vama a TVA-O 3225/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1331 din 31.12.2020 s-a publicat Ordinul nr. 3225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri.

Potrivit art. 326 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, prin excepție de la prevederile alin. (3) al aceluiași articol, nu se face plata efectivă la organele vamale pentru importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 326 alin. (41) din Codul fiscal și care au obținut certificat de amânare de la plată. Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA se eliberează în condițiile de mai jos, la cererea acestor persoane.

Documente care se depun la Direcția Generală a Vămilor :

a) o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1 la norme

b) copie după documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

c) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la art. 326 alin. (41) lit. a) din Codul fiscal;

d) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

Eliberarea certificatului

În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (41) din Codul fiscal, Direcția Generală a Vămilor eliberează persoanelor care au depus documentația, certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației complete. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2 la norme.

Valabilitate

Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant.

Respingerea cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris solicitantului împreună cu motivele care au condus la această decizie.

În cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie conform prevederilor legislației în vigoare.

Revocarea certificatului

Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se revocă în situația în care una dintre condițiile care au stat la baza eliberării certificatului, prevăzute la art. 326 alin. (41) din Codul fiscal, nu mai este indeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.Decizia de revocare se comunică în scris, împreună cu motivele care au condus la această măsură.


Persoanele care obtin acest certificat înscriu în declarația vamală suma TVA datorata pentru mărfurile importate și numărul și data certificatului de amânare obținut.Amânarea de la plata în vamă a TVA se acordă pentru valoarea taxei calculată la baza de impozitare stabilită conform prevederilor art. 289 din Codul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici