DUPLICAT la cardul european de asigurari sociale de sanatate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 39 din 21.01.2020 a fost publicat Ordinul nr. 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

În sistemul de asigurări sociale de sănătate se eliberează cardul european duplicat ca urmare a solicitării persoanei asigurate, după cum urmează:

a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului european emis inițial;

b) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial;

c) alte situații justificate.

Eliberarea cardului se face in baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află persoana respectivă. Modelul cererii se afla in anexa la acest ordin.

Cine suporta cheltuielile ?

Cheltuielile aferente producerii și distribuției cardului duplicat se suportă de către asigurat. Suma care urmează să fie suportată de către asigurat pentru producerea și distribuția cardului duplicat este aceeași cu cea plătită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate furnizorului conform contractului de furnizare a serviciilor de personalizare, producție și distribuție a cardului european de asigurări sociale de sănătate și este comunicată caselor de asigurări de sănătate, care sunt obligate să posteze această informație pe site-ul propriu împreună cu numărul contului în care se poate efectua plata.

Termenul de emitere a cardului

Emiterea cardului duplicat se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraților aflați în ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană.

Documente care trebuie anexate cererii:

 Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată și semnată de către persoana asigurată, pentru situațile : în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului european emis inițial sau in alte situatii justificate, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul și este însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate;

b) dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acestuia. Plata contravalorii cardului european duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate.

(2) Cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de către persoana asigurată, pentru cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial; se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul și este însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, după caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european;

b) cardul european emis inițial;

c) dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate.

Carduri deteriorate

Cardurile europene deteriorate sau cu date personale de identificare care nu mai corespund depuse la casele de asigurări de sănătate vor fi distruse, în condițiile legii, în baza unui proces-verbal încheiat în acest sens.

Articole similare

Comentariul tau aici