Evaluarea riscului fiscal la inregistrarea in scop de TVA prin optiune

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Baza legala : O 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ne referim in cele ce urmeaza la criteriile de evaluare a riscului pentru entitatile care solicita inregistrarea in scop de TVA înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, în următoarele cazuri :

  1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire ;
  2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. (art. 316 alin. (1) lit.a))

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Verificarea cazierului fiscal

La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică dacă administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) , înregistrați fiscal în România, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.
Situația prevăzută mai sus se referă la:
a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății.
În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, definiți la alin. (1), nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.

Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă de compartimentul de specialitate dacă:
a) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;
b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 4 alin. (1), care nu sunt înregistrați fiscal în România, prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;

Criteriile de stabilire a riscului fiscal

1.Criteriul privind sediul

SEDIU
1.1. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul profesional al avocatului și este utilizat în cadrul unui contract de asistență juridică, iar persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare.
1.2. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale (exclusiv avocat), unei persoane fizice autorizate(PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare.
1.3. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată deține sediu/sedii secundare în cadrul unor contracte de comodat/ închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an.
1.4. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale, unei persoane fizice autorizate (PFA), unei întreprinderi individuale (ÎI), unei întreprinderi familiale (ÎF), unei persoane juridice, precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an și persoana impozabilă analizată deține sediu/sedii secundare în cadrul unor contracte de comodat/ închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mare de 1 an.

2.INSOLVENȚĂ/FALIMENT

1. Cel puțin unul dintre asociații * 1) și/sau administratorii * 2) persoanei impozabile analizatedeține sau a deținut calitatea de acționar * 1)/asociat * 1)/administrator *2)/titular * 3)/ membru * 4) la cel puțin o persoană impozabilă * 5) la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați și persoana impozabilă înregistrează obligații fiscale principale restante.

*1) Prin asociat/acționar se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații.

*2) Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice. *3) Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).

*4) Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (IF).

*5) Prin persoană impozabilă se înțelege:

-societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice sau juridice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de asociat/acționar (cota de participare la capitalul social este ≥ 25%),respectiv de administrator, la data la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

-PFA, ÎI, IF în cadrul cărora asociații/administratorii (persoane fizice) persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de titulari, respectiv membri la data la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului, conform Legii nr. 85/2014privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; – persoana impozabilă analizată, în cazul în care aceasta solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

3. INACTIVATE FISCALĂ

3.1. Cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizatedeține calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru la cel puțin o persoană impozabilă declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivate.
3.2. Cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizatea deținut calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru la cel puțin 3 persoane impozabile declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați.

4. INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI

4.1. Cel puțin unul dintre asociațiiși/sau administratorii persoanei impozabile analizate deține calitatea de acționar/asociat / administrator/titular / membru la cel puțin două persoane impozabile la care a expirat termenul legal de inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului fără ca acestea să fie reactivate.

5. RESPINGERE/ANULARE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

5.1. Cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizatedeține sau a deținut calitatea de acționar/asociat/ administrator /titular/ membru la cel puțin o persoană impozabilă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. c)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați.

5.2. Cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar/asociat/administrator la cel puțin o persoană impozabilă pentru care începând cu 01.02.2015 a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șicompletările ulterioare, în urma aplicării procedurii de evaluare, situație care se mențineîn prezent.

6. OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE

6.1. Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante6) înregistrate de persoanele impozabile la care asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizatedețin calitatea de acționar/ asociat / administrator/titular/membru și de asociații (persoane juridice) și/sau administratorii (persoane juridice) persoanei impozabile analizate este mai mare sau egală cu 50.000 lei.

6.2. Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante înregistrate de persoanele impozabile la care asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizateau deținut, în ultimii 5 ani fiscali încheiați, calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru este mai mare sau egală cu 50.000 lei.

7. CONTRAVENȚII

7.1. Cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizateși/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile la care aceștia dețin sau au deținut calitatea de acționar / asociat/administrator/titular/membru au înscrise în prezent în cazierul fiscal fapte de natura contravențiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare.

8. INFRACȚIUNI

8.1. Cel puțin unul dintre asociații persoanei impozabile analizate și/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile la care asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de acționar/asociat / administrator /titular /membru au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuniși/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

9. VENITURI

9.1. Administratorii persoanei impozabile analizate nu au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv în anul fiscal precedent, după caz.

9.2. Administratorii persoanei impozabile analizate au obținut, în ultimele 12 luni anterioare solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, venituri exclusiv salariale preponderent ca valoare, din ocupații corespunzătoare grupei majore 9 (conform COR ISCO08)

*1) Prin administrator se înțelege persoana fizică rezidentă.

10. REZIDENȚĂ FISCALĂ

10.1. Cel puțin unul dintre administratorii*1) persoanei impozabile analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.
*1) Prin administrator se înțelege persoana fizică.

11. CONT BANCAR


11.1. Persoana impozabilă analizată nu deține cont bancar sau cel puțin una dintre persoanele împuternicite de persoana impozabilă analizată pentru a desfășura operațiuni pe conturile bancare *1) ale acesteia nu au calitatea de administrator/asociat/salariat.


*1) Sunt excluse conturile bancare dedicate încasării și plății TVA potrivit Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

*2) Prin împuternicit se înțelege persoana fizică care are dreptul de a desfășura operațiuni pe conturile bancare ale persoanei impozabile analizate.

12. ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ

12.1. Persoana impozabilă analizată nu desfășoară activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora.

13. TERȚI


13.1. Persoana impozabilă analizată desfășoară exclusiv activități economice în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru).

14. SERVICII CONTABILE

14.1. Persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă compartimentul decontabilitate sau are desemnată o persoană care nu îndeplinește prevederile art. 10 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă în compartimente distincte, inclusiv situația în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări de servicii cu persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității.

15. SALARIAȚI

15.1. Persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte individuale de muncă*1) la data efectuării analizei.

*1) Din cadrul contractelor de muncă sunt excluse contractele încheiate cu persoanele angajate în funcția de director economic, contabil-șef.

Fiecărui criteriu prevăzutmai sus îi corespunde un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.
Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte.

Articole similare

Comentariul tau aici