Impozitarea veniturilor din transferul de titluri de valoare si instrumente derivate obtinute de persoanele fizice- 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In acest articol tratam situatia veniturilor obtinute din Romania din tranzactii cu titluri si derivate.

In MOF 502 din mai 2022 s-a publicat Legea nr. 142 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce cateva modificari legislative importante.

Prin prisma acestui act normativ, atunci cand persoanele fizice obtin venituri din investitii sunt importante cateva delimitari:

  • daca sunt venituri din titluri de valoare SAU din instrumente derivate
  • daca sunt obtinute prin intermediari definiți potrivit legislației în materie, societățile de administrare a investițiilor, societăți de investiții autoadministrate, administratori de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar -denumite in continuare entitati autorizate SAU prin alte tipuri de entitati (ex. intermediari nerezidenti). In 2023 noutatile fiscale vizeaza doar tranzactiile derulate prin aceste entitati autorizate rezidente.
  • daca sunt obtinute din Romania SAU din strainatate

Reguli -2023 pentru veniturile obtinute din Romania

Sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, următoarele:

a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, emise de rezidenți români.

Este considerat titlu de valoare orice titlu de participare și orice instrumente financiare calificate astfel prin legislația în materie din statul în care au fost emise.

b) veniturile din operațiuni cu instrumente financiare derivate, realizate printr-un intermediar definit potrivit legislației în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la care persoana fizică are deschis contul.

Prin operațiuni cu instrumente financiare se intelege orice transfer, exercitare sau executare a unui instrument financiar, definit de legislația în materie din statul în care a fost emis, indiferent de piața/locul de tranzacționare unde are loc operațiunea.

Nota

In cadrul instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piața la buna înțelegere (OTC) se includ, fără a se limita, următoarele:

a) forward pe cursul de schimb fără livrare la scadență;

b) swap pe cursul de schimb;

c) swap pe rata dobânzii;

d) opțiuni pe cursul de schimb fără livrare la scadență;

e) opțiuni pe rata dobânzii;

f) opțiuni pe acțiuni sau indici bursieri;

g) opțiuni pe alte active suport (de exemplu: mărfuri);

h) opțiuni binare;

i) forward rate agreement;

j) swap pe acțiuni;

k) sau orice combinații ale acestora.

Pentru scopuri fiscale, sunt incluse în categoria instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piața la buna înțelegere (OTC) și tranzacțiile în marjă.

Exceptii de la impozitare

Codul fiscal prevede ca nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din deținerea și transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum și a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv din operațiunile de tip repo și  reverse/ repo cu aceste instrumente, indiferent de piața/locul de tranzacționare unde are loc operațiunea.

Un astfel de exemplu il reprezinta titlurile de stat FIDELIS.

Calculul castigului/pierderii

I.Castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate

Câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare reprezintă diferența pozitivă/negativă realizată între valoarea de instrăinare/ prețul de vânzare și valoarea lor fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacției și costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative.

În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinării câștigului și a impozitului aferent este cursul de schimb valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua determinării câștigului.

În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, câștigul/pierderea se determină ca diferență pozitivă/negativă între prețul de vânzare și valoarea fiscală, reprezentată de prețul de cumpărare, definit în norme aprobate prin instrucțiuni comune emise de președintele Autorității de Supraveghere Financiară și ministrul finanțelor publice.

În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv câștigul/pierderea se determină ca diferență pozitivă/negativă între prețul de vânzare/răscumpărare și valoarea fiscală, reprezentată de prețul de cumpărare/subscriere/emisiune care include și cheltuielile de tranzacționare/subscriere, definite în norme aprobate prin instrucțiuni comune emise de președintele Autorității de Supraveghere Financiară și ministrul finanțelor publice.

Momentul determinarii castigului/pierderii

Determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, se efectuează, după caz:
a) la data încheierii tranzacției, pe baza documentelor justificative, de către intermediarii definiți potrivit legislației în materie, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, dacă operațiunea se efectuează prin una dintre aceste entitati
b) la data efectuării plăților prețului tranzacției, pe baza documentelor justificative, de către beneficiarul de venit, dacă operațiunea nu se efectuează prin una dintre entitățile prevăzute la lit.a)
c) la data încheierii tranzacției de vânzare în lipsă, indiferent de modalitatea prin care se realizează decontarea acesteia, de către entitățile prevăzute la lit.a), pe baza documentelor justificative, în cazul tranzacțiilor de vânzare în lipsă. Dacă tranzacția nu se efectuează prin una dintre entitățile prevăzute lit. a), determinarea câștigului/pierderii se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;
d) la data plății comisionului aferent operațiunii de împrumut de valori mobiliare prevăzute în contractul de împrumut, în cazul operațiunii de împrumut de valori mobiliare. Determinarea câștigului se face de către entitățile prevăzute la lit.a) , pe baza documentelor justificative. Dacă operațiunea nu se efectuează prin una dintre entitățile prevăzute la lit.a), determinarea câștigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;
e) la data stabilirii valorii de răscumpărat a titlurilor de participare, în cazul răscumpărării titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv, de către entitățile prevăzute la lit.a) Dacă operațiunea nu se efectuează prin una dintre entitățile prevăzute la lit.a), obligația determinării câștigului/pierderii revine beneficiarului de venit;
f) la momentul încheierii tranzacției, pe baza documentelor justificative, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv ca urmare a tranzacționării acestora pe piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare, de către entitățile prevăzute la lit.a). Dacă tranzacția nu se efectuează prin una dintre entitățile prevăzute la lit.a) obligația determinării câștigului/pierderii revine beneficiarului de venit.

II. Stabilirea venitului din operațiuni cu instrumentele financiare derivate, efectuate prin intermediari definiți potrivit legislației în materie

Câștigul/Pierderea din operațiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din pozițiile închise și cheltuielile aferente acestor poziții, evidențiate în cont, pentru fiecare tip de contract și scadență, indiferent dacă acesta a ajuns sau nu la scadență.

În cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părți, fără închiderea poziției, câștigul/pierderea din operațiuni cu astfel de instrumente financiare reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre veniturile realizate cu ocazia decontărilor periodice și cheltuielile aferente, evidențiate în cont.

Determinarea câștigului/pierderii din operațiuni cu instrumentele financiare derivate se face de către intermediar, așa cum este definit de legislația în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la momentul fiecărei tranzacții, pe bază de documente justificative.

Veniturile realizate din operațiuni cu poziții închise cu instrumente financiare derivate reprezintă încasările efective din toate aceste operațiuni, cu poziții închise, evidențiate în contul beneficiarului de venit, mai puțin încasările de principal.

III.Stabilirea venitului din operațiuni cu instrumentele financiare derivate, care nu sunt efectuate prin intermediari definiți potrivit legislației în materie

Câștigul/Pierderea din operațiuni cu derivate care nu sunt efectuate printr-un intermediar definit potrivit legislației în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, se determină potrivit prevederilor art. 95 alin. (1), pentru pozițiile închise începând din prima zi de tranzacționare a anului fiscal și până în ultima zi de tranzacționare a acestuia, inclusiv.

Art 95 alin (1) prevede ca : câștigul/pierderea din operațiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din pozițiile închise și cheltuielile aferente acestor poziții, evidențiate în cont, pentru fiecare tip de contract și scadență, indiferent dacă acesta a ajuns sau nu la scadență.

Determinarea câștigului/ pierderii se efectuează potrivit art. 95 alin. (1) și în cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părți, fără închiderea poziției, în cadrul unui an fiscal.

 Determinarea câștigului/pierderii se efectuează anual, cumulat, la sfârșitul anului fiscal, de către beneficiarul de venit, pe bază de documente justificative.

Comanda aici lucrarea NOUTATI FISCALE 2023

Cota de impozit –transferuri de titluri si derivate – pentru tranzactii efectuate prin intermediari autorizati

Veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, determinate pentru transferuri/operațiuni efectuate prin intermediarii definiți potrivit legislației în materie, societățile de administrare a investițiilor, societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, se impun prin reținere la sursă astfel:


a) în cazul titlurilor de valoare:

(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;


b) în cazul operațiunilor cu instrumente financiare derivate:

(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

Pentru determinarea perioadei în care au fost deținute se consideră că titlurile de valoare și instrumentele financiare sunt înstrăinate/ răscumpărate în aceeași ordine în care au fost dobândite, respectiv primul intrat – primul ieșit, pe fiecare simbol.
Valoarea fiscală se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, cuprinzând și costurile aferente transferului/ operațiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de deținere.
Obligația calculării și reținerii la sursă a impozitului pe venit revine intermediarilor, la fiecare transfer/operațiune.
Impozitul pe venit calculat și reținut la sursă se declară și se virează la bugetul de stat de către intermediari până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut și este impozit final.
Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entitățile mentionate, după caz, nu se reportează și nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

Concluzii

  • Daca vorbim de tranzactii derulate prin intermediari rezidenti, impozitul va fi reținut la sursă de către acestia . Pierderile obținute și necompensate până la data de 1 ianuarie 2023 din aceste transferuri/operațiuni efectuate prin aceste entități nu se reportează, acestea reprezentând pierderi definitive indiferent de data la care au fost înregistrate.
  • Daca vorbim de intermediari nerezidenți persoanele fizice vor avea în continuare obligația să calculeze, să declare și să plătească impozitul pe venit.

Dispozitii pentru anul 2022

În vederea determinării impozitului pe venit datorat în cazul transferului titlurilor de valoare/operațiunilor cu instrumente financiare derivate se aplică următoarele reguli:

a) pentru anul fiscal cuprins între 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, inclusiv, se procedează după cum urmează:
(i) pentru câștigurile/pierderile aferente perioadei, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării câștigului/înregistrării pierderii;
(ii) pierderea netă obținută din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin intermediarii autorizati, aferentă anului fiscal 2022, respectiv perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, inclusiv, se reportează și se compensează, potrivit regulilor de reportare;


b) în cazul transferului titlurilor de valoare și operațiunilor cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entitățile autorizate, dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2023, impozitul se calculează astfel:
(i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra câștigului realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
(ii) prin aplicarea unei cote de 1% asupra câștigului determinat potrivit legii, realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;

c) pierderile obținute și necompensate până la data de 1 ianuarie 2023 din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin entitățile autorizate nu se reportează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului indiferent de data la care au fost înregistrate.

Concluzii :

  • daca pierderile sunt realizate din tranzactii derulate prin entitatile autorizate si sunt necompensate pana la 1 ianuarie 2023, nu se pot reporta.
  • daca pierderile sunt realizate din tranzactii derulate in afara entitatilor autorizate se mentin regulile de reportare valabile in 2022.

In prezent, pentru anul 2022, la determinarea castigul net anual se aplica urmatoarele reguli:

Câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivatese determină ca diferență între câștigul net anual, calculat conform prevederilor mentionate anterior și pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operațiuni.

Pierderea netă anuală stabilită prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se recuperează din câștigurile nete anuale obținute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

a) reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;

b) dreptul la report este personal și netransmisibil;

c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează și se compensează de către contribuabil cu veniturile de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali.

Comanda aici lucrarea NOUTATI FISCALE 2023

Articole similare

Comentariul tau aici