Model solicitare indemnizatie pentru cei care au CIM in baza legii cooperatiei (L1/2005)-publicat in O 848/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației a fost publicat in MOF 335/24.04.2020.

Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 urmând să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 .

Model cerere

SOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul și denumirea) . . . . . . . . . .

Adresa sediului social . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Către

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ . . . . . . . . . .

Subsemnatul,………., în calitate de administrator/reprezentant legal al………., cu sediul social în localitatea………., str……….. nr……….., județul/sectorul………., identificat cu CI/BI seria………. nr……….., CNP………., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, vă solicit acordarea indemnizației pentru suspendarea temporară a convențiilor individuale de muncă, pentru un număr de………. persoane, în sumă totală de………. lei (brut), aferentă perioadei………..

Plata se efectuează în contul societății cooperative nr. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . .

Anexez:

□ declarația pe propria răspundere;

□ lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele (în clar) . . . . . . . . . .

Administrator/Reprezentant legal
Semnătura . . . . . . . . . .

Model declaratie

SOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul și denumirea) . . . . . . . . . .

Adresa sediului social . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . .

CUI . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de administrator/reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., identificat cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea a fost întreruptă ca urmare a instituirii stării de urgență și că datele din lista prezentată sunt corecte, iar convențiile individuale de muncă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgență.

Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele (în clar) . . . . . . . . . .

Administrator/Reprezentant legal
Semnătura . . . . . . . . . .

LISTA PERSOANELOR care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada suspendării temporare a convențiilor individuale de muncă

Nr. crt.Numele și prenumeleCNPNumărul și data convenției individuale de muncăData suspendării convențieiNr. de zile pentru care se solicită indemnizațiaCuantumul brut al indemnizației (lei) (75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020)
1
2
. . . .
TOTAL . . . . . . . . *

* Total sumă ce va fi plătită de agenția pentru plăți și inspecție socială.

Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele (în clar) . . . . . . . . . .

Administrator/Reprezentant legal
Semnătura . . . . . . . . . .

Articole similare

Comentariul tau aici