Modelul declaratiei pe propria raspundere privind concediul pentru carantina- Ordinul 1.898/855/2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul 1.898/855 publicat in 21 septembrie 2021 , prin care se modifica normele de aplicare a OUG 158/2005 prevede ca persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină trebuie sa completeze o declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut mai jos, care se depune la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 ( adica angajator,instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, casa de asigurări de sănătate) care se păstrează de către aceștia și se prezintă organelor de control.

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), …………………………., cetățean ……………………., născut(ă) la data de …………….. în localitatea …………………………., domiciliat(ă) în ………………………………, str. …………………….. nr. ….., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul/județul ……………………, posesor(posesoare) al/a ……….., seria …………. nr. …………….., eliberat(ă) de ……………………. la data de ………………, cod numeric personal ………………………….., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

[ ] instituirea măsurii carantinei în perioada …………………… este ca urmare a deplasării mele în interes personal din data de ……………. într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, respectiv în …………………;

[ ] instituirea măsurii carantinei în perioada …………………… nu este ca urmare a deplasării mele în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen.

Declarant
……………………………………….
(numele, prenumele și semnătura)
Data
………………………

Articole similare

Comentariul tau aici