Noi reguli pentru inregistrarea in scop de TVA -O 239/23.02.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Incepand cu 23.02.2021 se aplica noi reguli pentru inregistrarea in scop de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a), b) si c), potrivit Ordinului 239 din 23.02.2021.

Art. 316.din Codul fiscal face referire la inregistrarea in scop de TVA:

a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni , daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de 300.000 lei sau daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara acestui plafon dar opteaza pentru aplicarea regimului norma de taxa;

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de 300.000 lei, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de 300.000 lei dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

Important legat de data inregistrarii in scop de TVA:

  • inregistrarea conform lit. a) se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.
  • inregistrarea conform lit. b) și c) se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

Documentele care trebuie depuse sunt:

Pentru inregistrarea conform lit. a) :


a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului;
b) declarația de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, declarația de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal“, secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“ din declarație.

Pentru inregistrarea conform lit. b) sau c) se depune:

-declarația de mențiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal“, secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“.
Cererea/Declarația prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.

Cum procedeaza ANAF dupa primirea documentelor ?

După primirea cererii/declarației, compartimentul de specialitate analizează informațiile cuprinse în cerere/declarație și, după caz, în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora.

Compartimentul de specialitate întocmește Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit.

În cazul persoanelor impozabile care au depus cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), verificarea informațiilor din cerere se realizează după primirea informațiilor privind înregistrarea în registrul comerțului.

Dispoziții speciale pentru inregistrarea conform lit. b) sau c)

a) In cazul firmelor inactive fiscal:

După emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA , compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată ca inactiv fiscal, prin decizie emisă de organul fiscal competent, potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Dispozițiile cap. III secțiunea 1 „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală“ din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria, și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

b) In situatia in care firma nu este inactiva dar se incadreaza la alte conditii de anulare – cea prevazuta la art. 316 alin (11) lit c), adica dacă asociații/ administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente

În situația în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu este declarată inactiv fiscal compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal.
Dispozițiile cap. III secțiunea a 3-a „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au fapte înscrise în cazierul fiscal“ din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau asociații/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria, și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Comunicarea certificatului de inregistrare in scop de TVA

  • daca inregistrarea are loc conform lit. a), Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunicat conform art 47 din Codul de procedura, dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerțului.
  • daca inregistrarea are loc conform lit. b) sau c) comunicarea se realizeaza potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile, după caz, astfel :

a) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplinește niciuna din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;

b) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă îndeplinește una din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

Acest art. 47 din Codul de procedura fiscala prevede urmatoarele modalitati de comunicare a actului administrativ fiscal:

  • Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/ plătitorului căruia îi este destinat. În situația contribuabilului/ plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care și-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum și în situația numirii unui curator fiscal, în condițiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
  • Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi comunicat fie prin poștă, fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/ plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestuia , fie prin remitere la sediul organului fiscal, iar actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță .
  • Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/ plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Inregistrarea in registrul persoanelor impozabile

După comunicarea Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA și înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.
În cazul persoanelor impozabile cărora li s-a comunicat și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate înscrie persoana impozabilă și în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată.

Articole similare

Comentariul tau aici