Normele privind stabilirea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 181/3 martie 2023 s-au publicat normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice- nr. 1/6.218.

Aceste norme stabilesc metodologia de determinare, reținere și virare a impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, în conformitate cu prevederile cap. V — Venituri din investiții al titlului IV din Codul fiscal.

Stabilirea prețului de cumpărare a valorilor mobiliare pentru determinarea câștigului/pierderii


-Prețul de cumpărare al unei valori mobiliare este prețul determinat și evidențiat de intermediar pentru respectiva valoare
mobiliară deținută de un client, pe fiecare simbol.
-Prețul de cumpărare al unei valori mobiliare se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, cuprinzând și
costurile aferente generate de operațiunea de cumpărare.
-Ordinea de vânzare a valorilor mobiliare, raportată la deținerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în funcție de data dobândirii, de la cea mai veche deținere la cea mai nouă deținere, în funcție de ISIN și valută.

Excepții și situații speciale privind modalitatea de stabilire a prețului de cumpărare pentru valorile mobiliare


(1) Pentru acțiunile dobândite de către persoanele fizice în cadrul programului stock option plan, prețul de achiziție necesar pentru calculul prețului de cumpărare prin metoda prețului mediu ponderat va fi reprezentat de prețul de achiziție preferențial la care se adaugă costurile aferente tranzacției. Pentru cele dobândite cu titlu gratuit, valoarea fiscală este considerată egală cu zero.
(2) În cazul operațiunilor speciale enumerate la prezentul alineat, prețul de achiziție necesar pentru calculul prețului de cumpărare prin metoda prețului mediu ponderat va fi cel înscris în documentele justificative corespunzătoare, astfel:
a) pentru acțiunile dobândite de către persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă (PPM), inclusiv cele dobândite ulterior în urma unor operațiuni de divizare, fuziune, modificări ale valorii nominale etc. cu efect asupra numărului inițial de acțiuni distribuite în cadrul PPM, prețul de achiziție, la prima tranzacționare, reprezintă valoarea nominală a acțiunilor de la data eliberării extrasului de cont;
b) pentru acțiunile dobândite ca urmare a distribuirii de acțiuni cu titlu gratuit în urma unor operațiuni de încorporare a rezervelor sau a primelor de emisiune, de distribuire a dividendelor, a rezultatului reportat reprezentând profit net etc., prețul de achiziție al acțiunilor este zero;
c) pentru acțiunile dobândite ca urmare a aportului în numerar, inclusiv în cazul majorării capitalului social prin aport în numerar, precum și în cazul majorării valorii nominale a acțiunilor, prețul de achiziție va fi determinat cu luarea în considerare a prețului evidențiat în formularul de subscriere;
d) prețul de achiziție al acțiunilor obiect al diminuării capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, în scopul acoperirii pierderilor, se ajustează prin înmulțire cu raportul dintre numărul de acțiuni vechi deținute și numărul de acțiuni noi rezultate în urma respectivului eveniment corporativ;
e) pentru acțiunile dobândite în urma conversiei obligațiunilor, prețul de achiziție al acțiunilor este prețul la care s-a realizat conversia, stabilit prin raportul de conversie prevăzut în prospectul de emisiune al obligațiunilor sau în hotărârea adunării generale a acționarilor prin care s-a decis conversia, hotărâre afișată de locul de tranzacționare pe care se tranzacționează respectivele acțiuni;
f) pentru acțiunile dobândite în urma unei divizări sau fuziuni, prețul de achiziție al acțiunilor este prețul/valoarea rezultat/rezultată în urma raportului de schimb; prețul/valoarea este cel/cea publicat/publicată în prospectul de fuziune sau în hotărârea adunării generale a acționarilor care a decis divizarea, hotărâre afișată de locul de tranzacționare pe care se tranzacționează respectivele acțiuni; în cazul în care prețul/valoarea nu este prevăzut/prevăzută în prospectul de fuziune/hotărârea adunării generale a acționarilor, prețul de achiziție al acțiunilor este zero;
g) pentru acțiunile dobândite înainte de admiterea la tranzacționare a unei societăți, prețul de achiziție al acestora va fi dat de prețul de subscriere la care se adaugă și costurile aferente sau, în cazul achiziționării lor prin cesiune de la un alt acționar, prețul evidențiat în contractul de cesiune. În cazul în care în contractul de cesiune nu este evidențiat prețul de cesiune sau contribuabilul invocă lipsa contractului de cesiune, prețul de achiziție este considerat zero;
h) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unei succesiuni, prețul de cumpărare al valorilor mobiliare la momentul transferului ulterior este reprezentat de prețul de achiziție dovedit cu documente justificative, plătit de deținătorul defunct, al cărui moștenitor este persoana care dobândește titlurile de valoare în cauză, la care se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor de succesiune. În cazul în care nu există documente pentru justificarea prețului de cumpărare de către deținătorul defunct, prețul de cumpărare este considerat zero, fără posibilitatea deducerii cheltuielilor aferente întocmirii actelor de succesiune;
i) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unei donații, la momentul înstrăinării acestora, prețul de achiziție luat în calcul pentru determinarea prețului de cumpărare este zero;
j) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu oneros între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, precum și între soți și cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute în reglementările Autorității de Supraveghere Financiară privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, prețul de achiziție al valorilor mobiliare este prețul înscris în actul translativ de proprietate;
k) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu gratuit între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, precum și între soți și cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute în reglementările Autorității de Supraveghere Financiară privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, prețul de achiziție al valorilor mobiliare este egal cu zero;
l) pentru acțiunile dobândite de către angajați, în afara programului stock option plan, ca urmare a răscumpărării acestora de către societate din cadrul locului de tranzacționare a acțiunilor, prețul de achiziție este reprezentat de valoarea de piață la momentul dobândirii acțiunilor;
m) pentru valorile mobiliare provenite în urma dizolvării Programului acțiunilor salariaților (PAS), prețul de achiziție este prețul înscris în actul translativ de proprietate sau, în lipsa acestuia, valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;
n) pentru valorile mobiliare dobândite ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive, prețul de achiziție este valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;
o) pentru valorile mobiliare cumpărate de la stat prin contractele de privatizare, prețul de achiziție va fi cel plătit în cadrul procesului de privatizare;
p) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unor operațiuni de consolidare/splitare a valorii nominale a unei acțiuni, efectuate în conformitate cu legislația pieței de capital, prețul de achiziție se va stabili pe baza factorului de consolidare/splitare;
q) pentru acțiunile dobândite în cazul schimbului de acțiuni, prețul de achiziție va fi reprezentat de prețul/valoarea rezultat/rezultată în urma raportului de schimb, determinat în condițiile prețului de piață;
r) pentru acțiunile dobândite ca urmare a conversiei certificatelor de depozit având ca bază acțiuni suport, prețul de achiziție este prețul stabilit în baza prețului de cumpărare a certificatului de depozit și a raportului de conversie, prevăzut în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

Determinarea câștigului/pierderii generat/generate de transferul valorilor mobiliare

Determinarea câștigului sau pierderii din tranzacțiile cu valori mobiliare se efectuează în conformitate cu prevederile art. 94 din Codul fiscal și reprezintă diferența pozitivă sau negativă dintre valoarea de înstrăinare/prețul de vânzare și prețul de cumpărare.

Textul complet ai normelor se poate regasi AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici