Nou! Noi obligatii pentru angajatori si salariatii cu venituri din mai multe contracte cu timp partial -procedura publicata de Ministerul de Finante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Ministerul de Finante a publicat in 11.08.2022 proiectul procedurii care se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal și care datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează:

(Salariul minim brut pe ţară garantat în plată/Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună)

Salariatii aflati intr-o astfel de situatie, au obligaţia să depună la fiecare angajator /plătitor de venit o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
Prin excepţie, în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, salariații nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia pe propria răspundere se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută mai sus, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.
În vederea completării declaraţiei pe propria răspundere până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator/plătitor de venit eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de
calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor.
În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată.
Salariatul cumulează nivelul bazei lunare de calcul aferentă veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor de la fiecare angajator, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.
Declaraţia pe propria răspundere constituie document justificativ pentru fiecare angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) și art.168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal.

Ce trebuie sa cuprinda declaratia?
Declaraţia pe propria răspundere cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la încadrarea salariatului în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal. Modelul declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 2 alin. (1) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Exemplul 1
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.
Pentru activitatea desfăşurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții este de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei, rezultă că baza lunară de calcul cumulată din cele două contracte individuale de muncă este mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A baza lunară de calcul a contribuțiilor datorate de acesta este egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei).
La fiecare angajator, salariatul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la
angajatorul B la 400 lei.

Exemplul 2
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.
Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

-de la angajatorul A, suma de 800 lei;

-de la angajatorul B, suma de 900 lei;

-de la angajatorul C, suma de 1.000 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții este de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
În acest caz, salariatul depune declaraţia pe propria răspundere la fiecare angajator.
Astfel, salariatul datorează, la fiecare angajator, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții.


Exemplul 3

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B.
În cursul lunii septembrie 2022, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună, contractele individuale de muncă sunt suspendate, potrivit legii.
Salariatul primeşte, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei.
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții aferentă zilelor lucrate este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 1.159 lei (2.550 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate rezultă că baza lunară de calcul cumulată este mai mare decât nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (1.159 lei).
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B.
Astfel, ambii angajatori stabilesc și rețin contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la 1.250 lei, în cazul angajatorului A, şi la 1.000 lei, în cazul angajatorului B.


Exemplul 4
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 august 2022 un contract individual de muncă cu timp partial (4 ore/zi) cu societatea A și un alt contract individual de muncă cu timp partial (4 orez/zi) cu o societatea B care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară. Ambele contracte sunt active întreaga lună.
Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel:

-de la angajatorul A, suma de 1.100 lei;

-de la angajatorul B, suma de 1.500 lei;
Prin compararea bazei lunare de calcul cumulată, în valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei), cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată (2.550 lei) rezultă baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere. Astfel, fiecare angajator reține și plătește, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 138 lit. a) și la art.156 din Codul fiscal, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 138^2 alin. (1), art. 138^3 alin. (1) și art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

ANEXĂ

DECLARAŢIE


Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………………………………, domiciliat(ă) în ……………………………………, str. …………………………………………………. nr. ………, bl. …….., sc. ….., ap. ……., judeţul/sectorul ……………………….,
legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ……….. nr. …………………., CNP ……………………………………………., declar pe propria răspundere următoarele:
În cursul lunii ………………………………………………. am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.


Data Semnătura
……………………. ……………………….


Articole similare

Comentariul tau aici