Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1020 din 19.12.2016, a fost publicat Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

“Art. 1. –
(1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică de către următoarele persoane juridice:
a) societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
b) persoanele juridice prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat;
c) alte entităţi obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective;
d) alte entităţi care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective, condiţiile în care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale.
(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) sunt denumite în cuprinsul prezentului ordin entităţi.
(4) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) În înţelesul prezentului ordin şi al legislaţiei contabile, entităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) reprezintă entităţi de interes public.
Art. 2. –
Reglementările prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare anuale.
Art. 3. –
Prevederile prezentului ordin nu se aplică: instituţiilor de credit; instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Art. 4. –
În înţelesul prezentului ordin, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
Art. 5. –
Administratorii entităţilor, respectiv alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor, precum şi persoanele care au obligaţia organizării şi conducerii acestora, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. –
Situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate au componentele prevăzute de IAS 1.
Art. 7. –
(1) Situaţiile financiare anuale individuale întocmite de entităţi în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.
(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, întocmite de entităţi în calitate de societăţi-mamă.
Art. 8. –
(1) Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar de raportare întocmesc pentru respectivul exerciţiu financiar situaţii financiare anuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În scopul aplicării alin. (1), entităţile întocmesc o situaţie care să reflecte, pentru fiecare element de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, diferenţele dintre tratamentul contabil potrivit reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi tratamentul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
(3) Începând cu exerciţiul financiar următor celui în care valorile lor mobiliare devin admise la tranzacţionare, societăţile organizează şi conduc contabilitatea în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
(4) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) efectuează retratarea prevăzută de prezentul articol, întocmesc situaţiile financiare anuale, respectiv organizează şi conduc contabilitatea conform prevederilor legale aplicabile acestora.
Art. 9. –
(1) În scopul întocmirii prin retratare a situaţiilor financiare anuale, entităţile aplică prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), inclusiv prevederile IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”. În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale, cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, sfârşitului exerciţiului financiar anterior celui de raportare şi începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaţia rezultatului global cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică entităţilor care au declarat explicit şi fără rezerve că au întocmit situaţii financiare anuale în baza IFRS şi care se încadrează în cazurile prevăzute expres de IFRS 1.
(3) În scopul întocmirii situaţiilor financiare prevăzute la alin. (1), entităţile procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de retratare, obţinându-se balanţa de verificare ce cuprinde informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.
(4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la alin. (1), precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2).
Art. 10. –
(1) În înţelesul prezentului ordin, prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (1) se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din reglementările contabile cuprinse în anexa nr. 1.
Art. 11. –
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică şi entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţiile financiare anuale rezultate din retratare şi Situaţia cuprinzând rezultatele retratării, prevăzută în anexa nr. 2, la data aleasă pentru întocmirea acestora.
Art. 12. –
(1) Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 9 alin. (1) se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege.
(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) se depune situaţia cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Situaţia prevăzută la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 bis.

 

Art. 13. –
În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în baza IFRS, entităţile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.
Art. 14. –
(1) Pentru asigurarea sistemului informaţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entităţilor care aplică prevederile prezentului ordin depunerea unei raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte pe baza datelor din balanţa de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.
Art. 15. –
Prezentul ordin transpune parţial prevederile următoarelor directive:
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;
Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.
Art. 16. –
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar al anului 2016, cu excepţia prevederilor capitolului 7 “Informaţii nefinanciare şi informaţii privind diversitatea” din anexa nr. 1, care se aplică de la data de 1 ianuarie 2017.
Art. 17. –
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 18. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Articole similare