OUG 106/30.06.2022 -amanarea sanctiunilor pentru RO e-Transport

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In MOF 657 din 01.07.2022 s-a publicat OUG 106/30.06.2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național
privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. — Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022.

Redam mai jos textul integral:

Art. I. — (1) În perioada 1 iulie—30 septembrie 2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali — persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu —, și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional.
(2) În perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici prevăzuți la alin. (1), care comercializează benzina și motorina către clienți finali prin intermediul stațiilor de carburanți, vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.
(3) În cazul acordării reducerii de preț prevăzute la alin. (1), aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente
vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi.
(4) Măsura compensării prevăzută la alin. (1) se aplică pentru comercializarea benzinei și motorinei către clienți finali pentru
consumul propriu, atât la vânzarea cu amănuntul, cât și la vânzarea angro prin depozitele furnizorilor/distribuitorilor.
Art. II. — (1) Suma de 0,25 lei/litru reprezintă o subvenție direct legată de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se include în baza de impozitare a TVA.
(2) Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici prevăzuți la art. I alin. (1) într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Declarația se depune la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 25 a
lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de compensare.
(3) Suma declarată potrivit dispozițiilor alin. (2) se înregistrează într-un cont de venituri distinct și se compensează cu obligațiile fiscale ale debitorului potrivit dispozițiilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Verificarea sumelor declarate se realizează de organele de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
pe baza analizei de risc.
Art. III. — Operatorii economici care operează stații de distribuție carburanți, cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență și care au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evidențiază pe bon fiscal distinct contravaloarea carburantului comercializat și reducerea de 0,5 lei/litru.
Art. IV. — (1) Creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență constituie acțiune speculativă în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor
speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se sancționează potrivit Legii nr. 11/1991 privind
combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 se fac prin excepție de la procedura prevăzută la art. 1 alin. (1) și (2) din acest act normativ, de la dispozițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. V. — (1) Se interzice revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1).
(2) Revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1) și (4) reprezintă contravenție și se sancționează de către
autoritățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022, astfel:
a) cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane juridice prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
b) cu amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispozițiile din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. VI. — Articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. — Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022.”
Art. VII. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, cu excepția prevederilor art. V, care intră în
vigoare la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. VIII. — Ordinul prevăzut la art. II alin. (2) se emite în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici