Perioada fiscala semestriala/anuala pentru TVA – O 2037/2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a fost publicat in MOF nr. 534/15.07.2016. 

PROCEDURĂ  pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

CAPITOLUL 1

Depunerea cererii şi a documentelor justificative

1. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, în condiţiile prevăzute de pct. 103 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
– semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
– anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

2. Organul fiscal competent pentru aplicarea prezentei proceduri este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată.

3. În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea.

4. Cererea se completează pe formularul 306 “Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

5. Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea, respectiv:
a) declaraţie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată;
b) balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după caz;
c) jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;
d) alte documente relevante pentru luarea deciziei.
6. Cererea se soluţionează în termenul prevăzut de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).

CAPITOLUL 2
Analiza documentelor şi emiterea deciziei

1. Zilnic, cererile contribuabililor împreună cu documentaţia anexată se transmit, spre soluţionare, compartimentului cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentele anexate, urmărind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la cap. 1.

3.1. În cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informaţii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.
3.2. În acest caz, termenul prevăzut pentru soluţionarea cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii documentelor solicitate, în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul de analiză, prevăzut în anexa la prezenta procedură, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.

5.1. În baza Referatului de analiză, compartimentul de specialitate întocmeşte, în două exemplare, Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
5.2. Referatul de analiză şi Decizia privind perioada fiscală se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.

6. După aprobare, compartimentul de specialitate comunică persoanei impozabile un exemplar din decizie, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, prin care se aprobă sau se respinge solicitarea, după caz, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale.

7.1. În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale pentru taxa pe valoarea adăugată, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor, care operează modificarea în vectorul fiscal al persoanei impozabile.
7.2. Dosarul solicitării, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atribuţii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivării la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
7.3. Dosarul solicitării cuprinde:
– cererea persoanei impozabile;
– documentaţia anexată cererii;
– Referatul de analiză;
– un exemplar din Decizia privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată.

8. Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor prevăzute la cap. 1 pct. 1 din prezenta procedură.

9. La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizie, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

Articole similare