Clasa 2 – Conturi de imobilizari

CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI
GRUPA 20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
206 Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
207 Fond comercial
2071 Fond comercial pozitiv
2075 Fond comercial negativ
208 Alte imobilizări necorporale
GRUPA 21 IMOBILIZĂRI CORPORALE
211 Terenuri și amenajări de terenuri
2111 Terenuri
2112 Amenajări de terenuri
212 Construcții
213 Instalații tehnice și mijloace de transport
2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilajeși instalații de lucru)
2132 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
2133 Mijloace de transport
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
215 Investiții imobiliare
216 Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
217 Active biologice productive
GRUPA 22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
223 Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare
224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare
227 Active biologice productive în curs de aprovizionare
GRUPA 23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS
231 Imobilizări corporale în curs de execuție
235 Investiții imobiliare în curs de execuție
GRUPA 26- IMOBILIZĂRI FINANCIARE
261 Acțiuni deținute la entitățile afiliate
262 Acțiuni deținute la entități asociate
263 Acțiuni deținute la entități controlate în comun
264 Titluri puse în echivalență
265 Alte titluri imobilizate
266 Certificate verzi amânate
267 Creanțe imobilizate
2671 Sume de încasat de la entitățile afiliate
2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate
2673 Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
2674 Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordatepe termen lung
2677 Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți
2678 Alte creanțe imobilizate
2679 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
2691 Vărsăminte de efectuat privind acțiuniledeținute la entitățile afiliate
2692 Vărsăminte de efectuat privind acțiuniledeținute la entități asociate
2693 Vărsăminte de efectuat privind acțiuniledeținute la entități controlate în comun
2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
GRUPA 28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare
2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
281 Amortizări privind imobilizările corporale
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
2812 Amortizarea construcțiilor
2813 Amortizarea instalațiilor și mijloacelorde transport
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale
2815 Amortizarea investițiilor imobiliare
2816 Amortizarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2817 Amortizarea activelor biologice productive
GRUPA 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare
2906 Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri
2912 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
2913 Ajustări pentru deprecierea insta- lațiilor și mijloacelor de transport
2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale
2915 Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare
2916 Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2917 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive
293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție
2931 Ajustări pentru deprecierea imobili- zărilor corporale în curs de execuție
2935 Ajustări pentru deprecierea inves- tițiilor imobiliare în curs de execuție
296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate
2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociateși entități controlate în comun
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile afiliate
2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate

Comentariul tau aici