Posibilitatea de contestare pentru lipsa unui act administrativ fiscal

 

Orice persoană care formulează o contestație pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demonstreze dreptul său sau interesul legitim lezat.

Ce se intelege prin lipsa unui act administrativ fiscal ?

Prin lipsa actului administrativ fiscal se înțelege nesoluționarea în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal.

Unde se depune contestatia ?

Contestația se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestației organul emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contestației, precum și referatul cu propuneri de soluționare.

Dosarul contestației va cuprinde:

• contestația în original, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, precum și amprenta ștampilei, în cazul contestatorului persoană juridică,

• împuternicirea avocațială în original sau în copie legalizată, după caz

• actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul,

• actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum și anexele acestuia,

• dovada comunicării actului administrativ fiscal atacat din care să reiasă data la care acesta a fost comunicat,

• copii ale documentelor ce au legătură cu cauza supusă soluționării,

• documentele depuse de contestator și

• sesizarea penală în copie, dacă este cazul.

Decizia de solutionare a contestatiei

În soluționarea contestației, organele de soluționare competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se pronunță prin decizie.

Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei organul de soluționare competent nu mai poate reveni, cu excepția situațiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii, și este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate.

Baza legala : Ordinul nr. 450 din 19.04.2013 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 236/24.04.2013.

 

Articole similare

Comentariul tau aici