Programului ELECTRIC UP -schema reglementata oficial prin O 3581/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Schema de ajutor de minimis din 21 decembrie 2020 prevăzută în cadrul Programului “ELECTRIC UP” privind finanțarea IMM și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in – a fost publicata in MOF 86/27.01.2021.

Prevederile acestei scheme se aplică următoarelor categorii de beneficiari care, la data acordării ajutorului, îndeplinesc cumulativ criteriile de mai jos:


a) se constituie în întreprinderi conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau – în cazul operatorilor economici din domeniul HORECA – desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform Clasificării activităților din economia națională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare;

b) îndeplinesc criteriile privind întreprinderea unică, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau pentru o perioadă de până la 6 luni pentru beneficiarii cu activitate sezonieră;

d) operatorul economic face dovada achitării obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare și nu se află în situația încălcării prevederilor legislației financiare;

e) operatorul economic are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;

f) operatorul economic este înregistrat în registrul comerțului, are sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

g) operatorul economic nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

h) operatorul economic se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;

i) operatorul economic se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;

j) în situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

k) operatorul economic nu este subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente.

Continutul complet al schemei este prezentat AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici