Proiect de modificare a O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 04.03.2021, MFP a publicat un proiect de modificare a O 1802/2014.

Redam mai jos textul integral:

Art. I. – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La punctul 264, după alineatul (31) se introduc două noi alineate, alineatele (32) și (33), cu următorul cuprins:

„(32) În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile îşi reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micşorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidenţiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 „Alte cheltuieli financiare”), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute.

(33) În situația în care se aplică prevederile alin. (32), rezerva corespunzătoare acțiunilor prevăzute la alin. (31) se transferă la venituri la cedarea acțiunilor respective.”

  • La punctul 339, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile prezentului punct se aplică inclusiv în cazul în care angajații primesc beneficii direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.”

  • După punctul 407 se adaugă un nou punct, punctul 4071, cu următorul cuprins:

„4071. – (1) Prevederile prezentei secțiuni, referitoare la tratamentul contabil aplicabil operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică, sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020. Pentru instalațiile de racordare la reţeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil este cel prevăzut la alin. (2) – (4).

(2) Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia.

(3) Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanţului (contul 8039 „Alte valori în afara bilanţului”/analitic distinct).

(4) Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile prevăzute la alin. (3) și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut la pct. 227 și pct. 228.”

  • Punctul 485 se modifică și va avea următorul cuprins:

        „485. – Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepţia cazului în care prezentarea separată este necesară pentru înţelegerea efectelor tranzacţiilor cu părţile legate asupra situaţiilor financiare ale entităţii.”

Articole similare

Comentariul tau aici