Proiect MFP privind suspendarea suspendarea platii ratelor de capital, dobanzilor si comisioanelor- 12.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MFP a publicat in 12.01.2021 un nou proiect legislativ pentru modificarea și completarea HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, schimbarile preconizate sunt:

 1. Modificarea definițiilor pentru capitalizare și dobândă eșalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, pentru a reflecta noile condiții prevăzute la art. II din OUG nr. 37/2020, precum și faptul că pentru creditele acordate persoanelor fizice, dobânda eșalonată va include, după caz și dobânda inițială suspendată în temeiul moratoriului legislativ anterior.
 2. În situația în care pe perioada celor 60 luni de eșalonare a plății dobânzilor, după încheierea perioadei de suspendare, debitorul aplică pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, perioada de eșalonare a obligațiilor la plată a obligațiilor rămase corespunzător celor 60 de luni de eșalonare potrivit OUG nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește corespunzător. De asemenea, la solicitarea debitorului, creditorii pot modifica data de scadență lunară a ratei, cu menținerea numărului total de 60 de rate lunare egale sau pot acorda o perioadă limitată de grație la plata ratelor lunare, suplimentară celor 60 de rate lunare egale de plată a dobânzii, dar care nu va fi acoperită de scrisoarea de garanție de stat.
 3. Perioada pentru care debitorul poate solicita suspendarea plății obligațiilor rezultate din creditele accesate este de maximum nouă luni și include și perioadele de suspendare obținute în cadrul moratoriului legislativ (OUG nr. 37/2020) cât și cele aferente moratoriilor ne-legislative implementate de instituțiile de credit/IFN-uri. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, debitorul are posibilitatea de a obține o singură dată suspendarea obligațiilor de plată.
 4. Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului, debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19. Debitorul, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să declare pe propria răspundere diminuarea veniturilor/încasărilor medii lunare cu minimum 25% în ultimele trei luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 și faptul că se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului. În cazul debitorilor persoane fizice, declară pe propria răspundere că le-au fost afectate veniturile proprii sau veniturile familiei, în mod direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemie, precum și motivele care au generat imposibilitatea onorării obligațiilor de plată aferente creditului respectiv intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19;
 5. Condițiile necesare a fi îndeplinite pentru a putea solicita suspendarea plății obligațiilor sunt: creditele au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv, creditul nu a ajuns la scadență până la data solicitării formulate de debitor, nu a fost declarată scadența anticipată a creditelor până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv și debitorul nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.
 6. Solicitarea de suspendare a obligațiilor de plată poate fi formulată de debitor cel mai târziu până la data de 15 martie 2021 iar creditorul trebuie să comunice debitorului decizia în termen de maximum 15 zile calendaristice, fără a depăși data de 30 martie 2021. Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului se realizează fără încheierea de acte adiționale la contractul de credit ci prin notificarea debitorului în termen de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Termenul de 15 zile calendaristice se calculează de la data intrării în vigoare a prezentelor norme pentru cererile depuse înainte de această dată.
 7. Comunicarea către debitor va fi realizată la datele de contact prevăzute în contractul de credit sau ultimele date deținute de instituția de credit/IFN ca urmare a actualizării acestora.
 8. Deoarece pot solicita suspendarea obligațiilor de plată și debitorii care au beneficiat în prealabil de moratoriul legislativ instituit în baza OUG nr. 37/2020 dar nu au accesat perioada maximă de suspendare de nouă luni dobânda eșalonată și garantată de stat inițial este majorată cu dobânda suspendată la plată în baza moratoriului actual, urmând a fi plătită în 60 de rate lunare egale începând cu luna următoare expirării termenului de suspendare a plăților.
 9. Ca urmare a majorării valorii dobânzilor eșalonate, FNGCIMM va emite noi scrisori de garanție în moneda națională în favoarea băncilor cu valorile actualizate, urmând ca scrisorile de garanție inițiale să fie anulate. Sunt detaliate documentele ce trebuie transmise de instituțiile de credit în vederea emiterii scrisorii de garanție de către FNGCIMM, precum și cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia în lei a obligațiilor scadente în valută amânate la plată.
 10. Până la data de 31 ianuarie 2022, creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.
 11. Modificarile propuse în privința valorii /cererilor de executare a scrisorilor de garanție au în vedere: o mai bună înțelegere a textului legal, detalierea condițiilor ce trebuie îndeplinite, pentru solicitarea de către creditori a executarii garanției, în situația producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, respectiv, aceștia sunt îndreptățiți să solicite executarea garanției, numai dacă au transmis către FNGCIMM cererea de executare în cadrul perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție, în situația în care debitorii nu au achitat integral un număr de cel puțin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată datorate de respectivii debitori. De asemenea, se are în vedere eliminarea notificărilor transmise debitorilor, întrucat din practică, s-a constatat ca acestea nu sunt relevante în procesul de analiză și aprobare a cererilor de executare a garanției, atâta timp cât nu există nicio sancțiune prevazută în legislație legată de aceste notificări. Totodată, s-a introdus referința la cursul de schimb al BNR, la care se face conversia sumelor solicitate la plată. De asemenea, s-a precizat modalitatea de lucru, în cazul in care cererile de executare a garanțiilor au fost transmise de către creditori, după data de 20 ale lunii, existând situații de acest gen în practică.
 12. Pentru o implementare facilă sub aspect operational a noilor facilități acordate prin OUG nr. 227/2020, se propune introducerea unei reglementări care va permite reemiterea instrumentelor de garantare – scrisoare de garanție, consolidat pentru toate categoriile de debitori eligibili existenți în portofoliul unui finanțator, cu includerea valorii ratelor suspendate pentru noii debitori eligibili, inclusiv pentru cei care au beneficiat până în prezent de moratorii non-legislative, precum și prin cumularea valorii facilităților suplimentare (de până la 9 luni) cu soldul sumelor care au format obiectul facilităților de suspendare acordate initial în baza prevederilor OUG nr.37/2020, după caz.

Articole similare

Comentariul tau aici