Reglementari contabile conforme cu IFRS la societati cotate

 

In M.Of. 687/04.10.2012 a fost publicat Ordinul nr. 1.286 din 01.10.2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată .

• Prin acest ordin se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (reglementari prevăzute în anexa la ordin)

• Reglementările se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele internaționale de raportare financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

• Prevederile prezentului ordin nu se aplică: instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

• În înțelesul prezentului ordin, Standardele internaționale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

• Administratorii entităților, respectiv alte persoane care au obligația gestionării entităților, precum și persoanele care au obligația organizării și conducerii acestora, directorii economici, contabilii-șefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

• Situațiile financiare anuale individuale întocmite de entități în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii

• Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, întocmite de entități în calitate de societăți-mamă.

• Situațiile financiare anuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate, au componentele prevăzute de IAS 1.

• Pentru exercițiul financiar al anului 2012, situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare

• În scopul întocmirii situațiilor prevăzute la primul alin., entitățile aplică IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaționale de raportare financiară”. În acest sens, situația poziției financiare, parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012, va cuprinde informații corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare, sfârșitului exercițiului financiar anterior celui de raportare și începutului exercițiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situația rezultatului global va cuprinde două coloane de informații, corespunzătoare exercițiului financiar curent (de raportare) și exercițiului financiar anterior celui de raportare.

• Situațiile financiare anuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Odată cu documentele prevăzute, se depune și o situație cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

• În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale în baza IFRS, entitățile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.

• Începând cu exercițiul financiar al anului 2013, entitățile prevăzute de prezentul ordin țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

• Pentru asigurarea sistemului informațional al statului, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita entităților care aplică prevederile prezentului ordin depunerea unei raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.Această raportare se întocmește pe baza datelor din balanța de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.

• Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2012

• Începând cu exercițiul financiar al anului 2013, entităților care fac obiectul prezentului ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articole similare

Comentariul tau aici