Reglementarile contabile au fost modificate prin O 4160/2015 publicat in 12.01.2016

Iata ca reglementarile contabile se modifica dinnou.

Ieri, 12.01.2016 a fost publicat Ordinul nr. 4160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Redam mai jos continutul ordinului, urmand sa revenim mai tarziu  si cu o sinteza :

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I.
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) O societate-mamă întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate începând cu primul exerciţiu financiar în care sunt depăşite criteriile de mărime prevăzute la pct. 10, cu respectarea condiţiilor prevăzute la cap. 8 «Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate». Pentru următorul exerciţiu financiar se aplică prevederile alin. (3).”

2. După punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 621, cu următorul cuprins:

” 621. – (1) Entităţile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), după cum urmează:

a) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale);

b) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidenţă a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:

– transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;

– reduce valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale).

(2) Entităţile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepţie de la cerinţele pct. 63 alin. (1).

(3) Entităţile care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opţiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, faţă de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.

(4) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.”

3. La punctul 76, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare») în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 «Subvenţii pentru investiţii»), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă a imobilizărilor respective.”

4. La punctul 76, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) – (23), cu următorul cuprins:

” (21) În cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea valorii stocurilor, potrivit alin. (2), reducerile menţionate la acel alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 “Reduceri comerciale primite”.

(22) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 «Subvenţii pentru investiţii»), fiind reluate în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă rămasă a imobilizărilor respective.

(23) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 «Alte venituri din exploatare»).”

5. La punctul 80, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiţia de durată prevăzută la alin. (3) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferenţele de curs valutar.”

6. La punctul 80, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (3) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.”

7. După punctul 122 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 3.41 “Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare”, cu următorul cuprins:

” SECŢIUNEA 3.41Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare
1221. – Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), în cazul achiziţionării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziţie este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans»/analitic distinct. Această diferenţă va fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.

1222. – Dacă suma plătită pentru achiziţionarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, entitatea recunoaşte titlurile achiziţionate la valoarea care urmează a fi rambursată la scadenţă. În acest caz, diferenţa dintre cele două valori se înregistrează în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.”

8. La punctul 139, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

” (4) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabileşte o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.”

9. La punctul 175, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) Entităţile a căror activitate presupune efectuarea de cheltuieli de explorare şi evaluare a resurselor minerale care au fost înregistrate în contul 233 «Imobilizări necorporale în curs de execuţie» transferă soldul contului respectiv în contul 206 «Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale». Ajustările pentru depreciere corespunzătoare acestora se transferă în contul 2906 «Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale».

(4) Sumele transferate în contul 1176 «Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene» potrivit prezentului punct reprezintă acele sume care, la trecerea la aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.”

10. Punctul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 194. – În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: investiţiile imobiliare, activele biologice productive, precum şi activele corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale. Pentru acestea se aplică regulile generale de recunoaştere, evaluare şi amortizare, aplicabile imobilizărilor corporale.”

11. La punctul 204, literele b) şi d) se abrogă.

12. Punctul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 205. – În cazul în care o entitate decide să cedeze o investiţie imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidenţă.”

13. La punctul 229, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“229. -(1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp.”

14. La punctul 230, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli ale perioadei.”

15. La punctul 236, litera a) (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (i) sub rezerva respectării condiţiilor de la lit. b), o scădere a datoriei majorează rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, cu excepţia cazului în care ea trebuie recunoscută în contul de profit şi pierdere în măsura în care reia o reducere din reevaluarea aceluiaşi activ, care a fost recunoscută anterior drept cheltuială;”.

16. La punctul 264, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Acţiunile primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital, în capitalul social al societăţii la care sunt deţinute participaţiile, se evidenţiază în contabilitate pe seama conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de rezerve (contul 106 «Rezerve»). La cedarea acţiunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunzătoare se transferă la venituri (articol contabil 106 «Rezerve» = 768 «Alte venituri financiare»).”

17. Punctul 273 se abrogă.

18. La punctul 301, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

“(3) La sfârşitul exerciţiului financiar, entităţile beneficiare de certificate verzi amânate, reflectate în contul 266 «Certificate verzi amânate», nu înregistrează în contabilitate eventualul plus de valoare aferent acestora, determinat în funcţie de preţul de tranzacţionare publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM – S.A.) pentru ultima tranzacţie.

(4) La primirea certificatelor verzi, veniturile amânate se transferă în venituri ale perioadei (articol contabil 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 7411 «Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri»), la valoarea acestora rezultată în urma aplicării prevederilor alin. (2), cu reflectarea concomitentă a certificatelor verzi (articol contabil 507 «Certificate verzi primite» = 266 «Certificate verzi amânate»), la aceeaşi valoare rezultată în urma aplicării prevederilor alin. (2). Diferenţa dintre valoarea certificatelor verzi astfel determinată şi valoarea stabilită în funcţie de preţul de tranzacţionare de la data primirii acestora reprezintă venit financiar (contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuială financiară (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), după caz.”

19. După punctul 316 se introduce un nou punct, punctul 3161, cu următorul cuprins:

“3161. – Prevederile pct. 316 alin. (2) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută acordate entităţilor afiliate, asociate şi entităţilor controlate în comun, respectiv încasate de la acestea.”

20. La punctul 338, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora.”

21. La punctul 386, la alineatul (1), prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“- alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare, pensii sau terminarea contractului de muncă;”.

22. După punctul 417 se introduce un nou punct, punctul 4171, cu următorul cuprins:

“4171. – Entităţile care participă la operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, şi decid să păstreze rezervele constituite pentru scopuri fiscale, pot repune rezervele respective pe seama primelor de capital (articol contabil 1042 «Prime de fuziune/divizare» = 1068 «Alte rezerve»), în limita primelor aferente operaţiunilor respective.”

23. După punctul 425 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 4.141 “Contabilitatea operaţiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie”, cu următorul cuprins:

“SECŢIUNEA 4.141Contabilitatea operaţiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie
4251. -(1) Contabilizarea contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, este determinată de calitatea pe care o are constituitorul, respectiv posibilitatea ca acesta să fie sau nu şi beneficiarul contractului de fiducie.

(2) În cazul în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, din punct de vedere contabil se consideră că acesta păstrează riscurile şi beneficiile aferente masei patrimoniale transferate în fiducie, fiind aplicabile prevederile pct. 4252. Fiind şi beneficiar, constituitorul are puterea decizională care îi permite să obţină majoritatea beneficiilor rezultate din fiducie.

(3) În cazul în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar, din punct de vedere contabil se consideră că acesta transferă riscurile şi beneficiile aferente masei patrimoniale transferate în fiducie, fiind aplicabile prevederile pct. 4253.

(4) În cazul în care entitatea are numai calitatea de beneficiar al contractului de fiducie, se aplică prevederile pct. 4254.

(5) La contabilizarea contractelor de fiducie sunt avute în vedere întotdeauna prevederile contractului de fiducie.

Contracte de fiducie în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar

4252. -(1) Veniturile şi cheltuielile ocazionate de derularea contractelor de fiducie se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7512 «Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie», respectiv contul 6512 «Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie», după caz).

(2) La lichidarea operaţiunii de fiducie, eventualul câştig sau eventuala pierdere ocazionat(ă) se înregistrează distinct în contabilitate (contul 7513 «Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie», respectiv contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie», după caz).

Contracte de fiducie în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar

4253. -(1) La constituirea fiduciei, constituitorul care nu are şi calitatea de beneficiar transferă în fiducie active şi datorii la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate. În acest scop, constituitorul scoate din evidenţă activele şi datoriile transferate, pe seama contului de profit şi pierdere (contul 6511 «Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei», respectiv contul 7511 «Venituri ocazionate de constituirea fiduciei»).

(2) Dacă la lichidarea operaţiunii de fiducie, constituitorul care nu are şi calitatea de beneficiar primeşte înapoi elementele aferente fiduciei, acestea sunt recunoscute, pe naturi de elemente, la valoarea justă. Diferenţa care nu poate fi asociată elementelor individuale se recunoaşte pe seama veniturilor (contul 7513 «Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie») sau a cheltuielilor (contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie»), după caz.

Contracte de fiducie în care beneficiarul nu are şi calitatea de constituitor

4254. -(1) În cazul contractelor de fiducie, beneficiarul care nu are şi calitatea de constituitor recunoaşte distinct în contabilitate veniturile transmise de fiduciar, rezultate din administrarea fiduciei (articol contabil 4662 «Creanţe din operaţiuni de fiducie» = 7512 «Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie»). Contravaloarea acestora este decontată potrivit prevederilor contractului de fiducie.

(2) La lichidarea operaţiunii de fiducie, beneficiarul care nu are şi calitatea de constituitor primeşte activele şi datoriile aferente operaţiunii de fiducie, pe care le contabilizează la valoarea justă. Diferenţa care nu poate fi asociată elementelor individuale se recunoaşte pe seama veniturilor (contul 7513 «Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie») sau a cheltuielilor (contul 6513 «Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie»), după caz.

Informaţii de prezentat

4255. – Constituitorul trebuie să prezinte în notele explicative, pentru fiecare contract de fiducie, informaţii referitoare la:

– obiectul şi durata contractului;

– identitatea beneficiarului, în cazul în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar al fiduciei;

– identitatea fiduciarului;

– principalele prevederi ale contractului;

– natura activelor şi datoriilor transferate în fiducie;

– veniturile sau cheltuielile perioadei de raportare, transmise de fiduciar şi rezultate din administrarea fiduciei, în cazul în care constituitorul are calitatea de beneficiar al fiduciei;

– veniturile sau cheltuielile rezultate din lichidarea fiduciei, în cazul în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar al fiduciei.

4256. – Beneficiarul trebuie să prezinte în notele explicative informaţii referitoare la:

– obiectul şi durata contractului;

– identitatea constituitorului, în cazul în care constituitorul nu are şi calitatea de beneficiar al fiduciei;

– identitatea fiduciarului;

– natura activelor şi a datoriilor primite la lichidarea fiduciei, în cazul în care beneficiarul nu are şi calitatea de constituitor al fiduciei.”

24. La punctul 438, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 «Alte venituri financiare») se recunosc diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea nominală a creanţelor care fac obiectul participaţiei, la data dobândirii acelor titluri. Similar se înregistrează şi valoarea titlurilor primite fără plată, potrivit legii, acestea fiind recunoscute la valoarea justă.”

25. După punctul 455 se introduce un nou punct, punctul 4551, cu următorul cuprins:

“4551. -(1) În afara metodei de prezentare a fluxurilor de trezorerie provenite din activităţi de exploatare prevăzute la pct. 455, denumită în cuprinsul prezentelor reglementări metoda directă, conform căreia sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar, entităţile obligate să întocmească situaţia fluxurilor de trezorerie pot folosi pentru întocmirea acesteia metoda indirectă, prin care profitul sau pierderea este ajustat(ă) cu efectele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăţi ori încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, şi elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiţii sau din finanţare.

(2) Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activităţi de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele:

a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din exploatare;

b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile şi câştigurile nerealizate asociate valutelor; şi

c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri de trezorerie din investiţii sau finanţare.”

26. La punctul 464, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) În situaţia modificărilor capitalului propriu se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de politici contabile.”

27. La punctul 475, litera (viii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii personalului- cheie din conducerea entităţii raportoare sau al societăţii-mamă a entităţii raportoare.”

28. La punctul 481, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Dacă o entitate obţine servicii din partea personalului-cheie din conducere de la o altă entitate («entitatea de administrare»), entitatea respectivă nu este obligată să aplice cerinţele de la alin. (1) compensaţiilor plătite sau de plătit de către entitatea de administrare, angajaţilor sau directorilor entităţii de administrare.”

29. La punctul 503, la alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Prin derogare de la prevederile pct. 502 alin. (1), o societate- mamă este scutită de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anuale consolidate şi a raportului consolidat al administratorilor (societate scutită) atunci când ea însăşi este o filială, inclusiv o entitate de interes public, iar propria sa societate-mamă are sediul în România, în unul dintre următoarele două cazuri:”.

30. Punctul 556 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“556. – Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. În acest caz, auditorul trebuie să verifice atât situaţiile financiare anuale individuale, cât şi situaţiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor.”

31. La punctul 563, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro);

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro);

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.”

32. La punctul 564, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Auditarea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor cuprinse în consolidare se efectuează potrivit prevederilor pct. 563.”

33. Punctul 583 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 583. – (1) Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăţi conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exerciţiu financiar. Aceasta înseamnă că, în cazul oricărui acord care prevede plăţi periodice sau în tranşe (de exemplu chiriile), entitatea trebuie să ia în considerare suma totală a plăţilor periodice conexe sau a tranşelor de plăţi conexe pentru a stabili dacă a fost atins pragul pentru respectiva serie de plăţi şi, prin urmare, dacă este necesară publicarea lor.

(2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare nu sunt obligate să separe plăţile şi să le aloce pe baza unor proiecte, în cazul plăţilor efectuate pentru a respecta obligaţii impuse entităţii la nivelul său şi nu la nivel de proiect. De exemplu, dacă o entitate are mai mult de un proiect într-o ţară gazdă, iar guvernul ţării respective percepe impozit pe profitul entităţii în legătură cu ansamblul veniturilor entităţii în acea ţară şi nu în legătură cu un anumit proiect sau cu o anumită operaţiune pe teritoriul său, entitatea poate să prezinte plata sau plăţile rezultate din perceperea impozitului fără a menţiona un proiect anume care să fie asociat acestor plăţi.”

34. La punctul 594 “Planul de conturi general”, denumirea grupei 78 “Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare”, respectiv a contului 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” se modifică astfel: 78 “Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare”, respectiv 786 “Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare”.

35. La punctul 594 “Planul de conturi general” se introduc următoarele conturi:

” 466. Decontări din operaţiuni de fiducie

4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P)

4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A)

651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie

6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei

6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie

6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie

6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat

751. Venituri din operaţiuni de fiducie

7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei

7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie

7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie.”

36. La capitolul 16 “Funcţiunea conturilor”, se elimină funcţiunea contului 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” şi se introduce funcţiunea următoarelor conturi:

” Contul 466 «Decontări din operaţiuni de fiducie»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor, respectiv a creanţelor rezultate din operaţiuni de fiducie.

Contul 466 «Decontări din operaţiuni de fiducie» este un cont bifuncţional.

Soldul creditor al contului reprezintă sume datorate din operaţiuni de fiducie, iar soldul debitor, sume reprezentând creanţe din operaţiuni de fiducie.

Contul 651 «Cheltuieli din operaţiuni de fiducie»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din operaţiuni de fiducie.

Contul 751 «Venituri din operaţiuni de fiducie»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din operaţiuni de fiducie.

Contul 786 «Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din amortizarea diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, precum şi a celor din ajustări pentru pierdere de valoare.

În creditul contului 786 «Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare» se înregistrează:

– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (495);

– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598);

– valoarea diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, amortizate (472).”

37. La capitolul 16 “Funcţiunea conturilor”, funcţiunea conturilor 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare” şi 8033 “Valori materiale primite în păstrare sau custodie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare.

În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare» se înregistrează:

– valoarea actualizării provizioanelor (151);

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (495);

– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598);

– valoarea diferenţei dintre suma plătită la achiziţia titlurilor de stat şi suma rambursată la scadenţă, aferente titlurilor de stat, amortizată (471);

– valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate (169).

Contul 8033 «Valori materiale primite în păstrare sau custodie»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor materiale (materii prime şi materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest scop.

În debitul contului 8033 «Valori materiale primite în păstrare sau custodie» se înregistrează, la preţurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale primite în custodie sau păstrare temporară, iar în credit, la aceleaşi preţuri, valorile materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării pentru nevoile entităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile la inventar etc.

Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente la un moment dat.”

De asemenea, s-a publicat structura bilantului si a contului de profit si pierdere.

Art. II.
(1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din reglementările respective.

(2) Încadrarea în criteriile prevăzute la pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

Art. III.
(1) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(2) Entităţile care, pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, depăşesc criteriile de mărime prevăzute la pct. 563 alin. (2) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul auditului statutar. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales, şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

Art. IV.
Începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale cu respectarea prevederilor pct. 12-14 şi ale pct. 563 alin. (2) din reglementările respective.

Art. V.
Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se elimină nota de subsol 9.

2. Punctul 365 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 365. –

(1) Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăţi conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exerciţiu financiar. Aceasta înseamnă că, în cazul oricărui acord care prevede plăţi periodice sau în tranşe (de exemplu, chiriile), entitatea trebuie să ia în considerare suma totală a plăţilor periodice conexe sau a tranşelor de plăţi conexe pentru a stabili dacă a fost atins pragul pentru respectiva serie de plăţi şi, prin urmare, dacă este necesară publicarea lor.

(2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare nu sunt obligate să separe plăţile şi să le aloce pe baza unor proiecte, în cazul plăţilor efectuate pentru a respecta obligaţii impuse entităţii la nivelul său şi nu la nivel de proiect. De exemplu, dacă o entitate are mai mult de un proiect într-o ţară gazdă, iar guvernul ţării respective percepe impozit pe profitul entităţii în legătură cu ansamblul veniturilor entităţii în acea ţară şi nu în legătură cu un anumit proiect sau cu o anumită operaţiune pe teritoriul său, entitatea poate să prezinte plata sau plăţile rezultate din perceperea impozitului fără a menţiona un proiect anume care să fie asociat acestor plăţi.”

3. La punctul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 38. – (1) Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie.”

4. La punctul 38, alineatul (2) se abrogă.

5. După punctul 128 se introduce un nou punct, punctul 1281, cu următorul cuprins:


1281. – Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus şi reflectat în creditul contului 1178 «Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus» se consideră câştig realizat la scoaterea din evidenţă a activului corespunzător sau pe măsura folosirii acestuia.”

6. La punctul 143 “Planul de conturi”, denumirea contului 2692 “Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi” se modifică astfel: 2692 “Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate”.

7. La punctul 143 “Planul de conturi”, denumirea grupei 78 “Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare”, respectiv a contului 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” se modifică astfel: 78 “Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare”, respectiv 786 “Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare”.

8. La punctul 143 “Planul de conturi” se introduc următoarele conturi:

“466. Decontări din operaţiuni de fiducie

4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P)

4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A)

651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie

6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei

6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie

6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie

6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat

751. Venituri din operaţiuni de fiducie

7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei

7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie

7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie.”

9. La capitolul VI “Funcţiunea conturilor”, partea introductivă a funcţiunii grupei 23 “Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs de execuţie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Din grupa 23 «Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs de execuţie» fac parte:

Contul 231 «Imobilizări corporale în curs de execuţie»

Contul 235 «Investiţii imobiliare în curs de execuţie»

Contul 2351 «Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă»

Contul 2352 «Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost».

Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie.

În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie.

În creditul conturilor se înregistrează ieşirile de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie.

Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie.”

10. La capitolul VI “Funcţiunea conturilor”, funcţiunea contului 264 “Titluri puse în echivalenţă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Contul 264

Cu ajutorul contului 264 «Titluri puse în echivalenţă» se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate prin metoda punerii în echivalenţă.”

11. La capitolul VI “Funcţiunea conturilor” se elimină funcţiunea contului 786 “Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” şi se introduce funcţiunea următoarelor conturi:

” Contul 466

Cu ajutorul contului 466 «Decontări din operaţiuni de fiducie» se ţine evidenţa datoriilor, respectiv a creanţelor rezultate din operaţiuni de fiducie.

Contul 651

Cu ajutorul contului 651 «Cheltuieli din operaţiuni de fiducie» se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din operaţiuni de fiducie.

Contul 751

Cu ajutorul contului 751 «Venituri din operaţiuni de fiducie» se ţine evidenţa veniturilor rezultate din operaţiuni de fiducie.

Contul 786

Cu ajutorul contului 786 «Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare» se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare, precum şi a diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, amortizate.”

Art. VI.

(1) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute de prezentul articol.

(2) La întocmirea bilanţului, respectiv a situaţiei poziţiei financiare, pe lângă sumele corespunzătoare celor două date de raportare, se vor înscrie şi soldurile la data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui la care se referă situaţiile financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplică entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora, potrivit prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) La întocmirea contului de profit şi pierdere, respectiv a situaţiei rezultatului global, sumele corespunzătoare perioadei precedente celei de raportare vor cuprinde rulajele înregistrate de la data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui la care se referă situaţiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade de raportare. De exemplu, în cazul unei entităţi care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi alege ca dată de raportare pentru situaţiile financiare anuale data de 31 martie 2016:

– bilanţul care este parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31 martie 2016 cuprinde 3 coloane cu solduri la următoarele date: 1 ianuarie 2015, 1 aprilie 2015 şi 31 martie 2016;

– contul de profit şi pierdere care este parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31 martie 2016 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2015-31 martie 2015 şi 1 aprilie 2015-31 martie 2016.

(4) Entităţile care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi din ale căror situaţii financiare anuale face parte, de asemenea, situaţia modificărilor capitalului propriu, prezintă modificările capitalurilor proprii prin raportare la începutul şi finalul perioadei de raportare. De exemplu, în cazul unei entităţi care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi alege ca dată de raportare pentru situaţiile financiare anuale data de 31 martie 2016, modificările capitalurilor proprii se prezintă prin raportare la data de 1 aprilie 2015, respectiv 31 martie 2016.

(5) Entităţile care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi din ale căror situaţii financiare anuale face parte, de asemenea, situaţia fluxurilor de trezorerie, prezintă pentru exerciţiul financiar precedent celui de raportare fluxurile de trezorerie înregistrate de la data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui la care se referă situaţiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade de raportare. De exemplu, în cazul unei entităţi care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi alege ca dată de raportare pentru situaţiile financiare anuale data de 31 martie 2016, fluxurile de trezorerie raportate corespund perioadelor 1 ianuarie 2015-31 martie 2015 şi 1 aprilie 2015-31 martie 2016.

(6) Modalitatea de raportare prevăzută de alin. (2)-(5) se aplică ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi se prezintă în notele explicative care însoţesc respectivele situaţii financiare anuale.

(7) În cazul în care, în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent, respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare.

Art. VII.
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015.

Art. VIII.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.878/2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 6 iulie 2010.

Art. IX.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare