Procedura de acordare a facilitatilor in domeniul agricol si alimentar -Ordin nr. 1.525

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 661 din 1 iulie 2022 s-a publicat Ordinul nr. 1.525 din 29 iunie 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, pentru activitatea desfășurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiază de facilități fiscale dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.


Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol și industria alimentară constau în:
a) scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;
b) reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;
c) exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;
d) reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;
e) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.
Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opțiunea.

Calculul cifrei de afaceri

Pentru a putea aplica facilitățile fiscale, angajatorii trebuie să realizeze cifră de afaceri din activitățile urmatoare în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală:

1.cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

011 – Cultivarea plantelor nepermanente;

012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;

014 – Creşterea animalelor;

015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);

016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;

2.cod CAEN 10: Industria alimentară;

a) firme nou infiintate
Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

b) pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de procedură se aplică de către angajatorii, înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal cu cel puțin unul din codurile menționate și care desfășoară efectiv activitate în sectorul agricol și în industria alimentară.

În vederea determinării procentului de 80% din cifra de afaceri totală, indicatorii „Cifra de afaceri totală“ și „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară“ se calculează după cum urmează:


a) „Cifra de afaceri totală“ realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare, se completează cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse și prestarea de servicii, evidențiate potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, la care:

1.se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
(i) veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate;
(ii) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
(iii) veniturile din producția de imobilizări corporale, înregistrate în contabilitate.

2. se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

b) „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară“ se completează de angajatorii care desfășoară una sau mai multe activități clasificate la codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizată efectiv din activitățile aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, respectiv cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, obținute din vânzarea de produse și prestarea de servicii din activitățile aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, evidențiate potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, la care:

1.se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:
(i) veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete specifice activității în sectorul agricol și în industria alimentară, înregistrate în contabilitate;
(ii) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, specifice activității în sectorul agricol și în industria alimentară, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
(iii) veniturile din producția de imobilizări corporale efectuate în scopul desfășurării activității în sectorul agricol și în industria alimentară, înregistrate în contabilitate;

2.se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, specifice activității în sectorul agricol și în industria alimentară, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.
c) La determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, se iau în calcul veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale și a mărfurilor, care sunt obținute din producția proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziționate în scopul revânzării.
d) Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităților este cifra de afaceri realizată pe bază de contract sau comandă, din activități aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la lit. a) din Codul fiscal. Cifra de afaceri cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată.
e) La determinarea indicatorilor „Cifra de afaceri totală“ și „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară“ se iau în calcul veniturile înregistrate în contabilitate cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Calculul indicatorului „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară“

(1) Calculul indicatorului „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară“ se efectuează pentru întreaga activitate desfășurată de angajator pe teritoriul României din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, inclusiv de la nivelul sucursalelor, filialelor sau punctelor de lucru din România ale acestuia.
(2) Pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală, la calculul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, angajatorii au în vedere numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României. Veniturile realizate din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară în afara teritoriului României se vor avea în vedere numai pentru calculul cifrei de afaceri totale realizate din întreaga activitate.
(3) Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României, în înțelesul prezentei proceduri, se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în sectorul agricol și în industria alimentară, în scopul realizării de produse și prestării de servicii, indiferent de statutul de rezidență al beneficiarilor.

Indeplinirea conditiei privind salariul minim de 3.000 lei

Condiția prevăzută la art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal, privind salariul brut de încadrare, se consideră îndeplinită după cum urmează:
a) în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, încheiate potrivit legii, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar. Salariul minim brut pe țară de 3.000 de lei lunar este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună. Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;
b) în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, încheiate potrivit legii, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 de lei;
c) în cazul contractelor de internship, încheiate potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare, facilitățile fiscale se acordă numai dacă indemnizația pentru internship este stabilită proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;
d) în cazul contractelor de ucenicie, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă salariul de bază lunar, prevăzut în contractul de ucenicie, este stabilit proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;
e) în cazul raporturilor de muncă încheiate cu zilieri, prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, facilitățile fiscale se acordă numai dacă remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii, este stabilită proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;
f) în situația în care o persoană fizică realizează venituri, în baza mai multor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor cum ar fi contract individual de muncă, contract de mandat, contract de administrare și altele asemenea, încheiate potrivit legii, în aceeași lună, la același angajator, în vederea acordării facilităților fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare raport juridic respectă condiția prevăzută la art. 60 pct. 7 lit. c) prima teză din Codul fiscal, respectiv dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, în cazul contractului individual de muncă, sau dacă venitul brut lunar realizat este cel puțin egal cu 3.000 de lei, în cazul celorlalte tipuri de contracte. Pentru acordarea facilităților fiscale, veniturile aferente raporturilor juridice care respectă condiția de raportare la 3.000 de lei se cumulează. În acest caz, facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor care cumulate nu depășesc plafonul prevăzut la art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal. Pentru partea care depășește acest plafon nu se acordă facilitățile fiscale.
(2) Pentru veniturile lunare din salarii și asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 de lei/lună, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, să fie de minimum 3.000 de lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună.

Articole similare

Comentariul tau aici