S-au modificat 2 documente importante in domeniul colectarii creantelor fiscale-O 3942/ 23.11.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1123 din 23.11.2020 s-a publicat Ordinul nr. 3.942 din 19 noiembrie 2020
pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

Documentele modificate sunt:

 • Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor (Anexa 1)
 • Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor (Anexa 2)

Anexa 1

Nr. …………………. din ……………
Către …………………
……………………

ADRESĂ
de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor
În baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul ………………^3) cu domiciliul fiscal^4) în localitatea …………….., str. …………………… nr. …………, cod de identificare fiscală ……………^5) se dispune sistarea temporară ………………….^6) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești/Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, ca urmare a transformării măsurilor asiguratorii în măsuri executorii, având numărul de evidență a plății ……………/nr. ………….. din data de ………………., pentru suma de ……………. lei, reprezentând obligațiile fiscale/bugetare datorate de ……………^7), cod de identificare fiscală …………………^8).
Sumele existente în cont la data și ora comunicării prezentei adrese rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăți în scopul:
a) achitării obligațiilor fiscale administrate de organele fiscale competente;
b) achitării drepturilor salariale.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor.

Conducătorul organului de executare
Numele și prenumele ……………………..
Semnătura ………………………………..^9)
L.S.^9)

 1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor
 2. Format: A4/t1 + A4/t1.
 3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.
 4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Se întocmește: electronic sau în două exemplare, după caz, de către organul de executare.
 6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituția de credit.
 7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanțelor Publice;
  sau, după caz,
  – 1 exemplar la dosarul de executare.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
  *^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului de executare emitent al prezentului act.
  *^2) Se vor menționa denumirea și adresa instituției de credit.
  *^3) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa contribuabilul/plătitorul care le-a înființat. Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
  *^4) Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
  *^5) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  *^6) Se va menționa felul sistării temporare, respectiv totală sau parțială, după caz.
  *^7) Se va menționa debitorul care înregistrează obligații fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate. Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
  *^8) Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului care înregistrează obligații fiscale restante.
  ^9) Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.


Anexa 2

Nr. …………………. din ……………
Către …………………….
……………………

ADRESĂ
de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor
În baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul ……………………..^3) cu domiciliul fiscal în localitatea …………….., str. ………………… nr. ………………, cod de identificare fiscală ………………….^4) se dispune sistarea temporară ……………………^5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, având numărul de evidență a plății …………………./nr. ………… din data de ……………, pentru suma de ……………. lei, reprezentând obligațiile fiscale/bugetare datorate de ……………………………..^6), cod de identificare fiscală ……………………….
Obligațiile fiscale/bugetare datorate de debitor…………..^6), pentru care se dispune suspendarea indisponibilizării reținerilor sunt următoarele: Denumirea obligației fiscale/bugetare Categorie sumă de plată^5) Titlul executoriu nr./data*^6) Suma pentru care se dispune suspendarea popririi (lei)
TOTAL
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

Conducătorul organului de executare,
Numele și prenumele ……………………..
Semnătura …………………………………….
L.S.

 1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor
 2. Format: A4/t1 + A4/t1
 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
 4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Se întocmește: două exemplare de către organul de executare.
 6. Circulă: 1 exemplar la terțul poprit.
 7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  *^1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului de executare emitent al prezentului act.
  *^2) Se vor menționa denumirea și adresa terțului poprit.
  *^3) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa contribuabilul/plătitorul care le-a înființat.
  *^4) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
  *^5) Se va menționa felul sistării temporare, respectiv totală sau parțială, după caz.
  *^6) Se va menționa debitorul care înregistrează obligații fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum și codul de identificare fiscală al acestuia.

Articole similare

Comentariul tau aici