SINTEZA masurilor fiscale valabile din 25.06.2020 – OUG nr. 99/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 25 iunie 2020 s-a publicat in Monitorul Oficial o ordonanta – OUG 99/2020 – care aduce cateva măsuri fiscale noi, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Impozit specific

  • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (adica din 25 iunie 2020)
  • Pentru aplicarea acestei prevederi, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice.
  • Contribuabilii platitori de impozit specific care si-au intrerupt total sau partial activitatea ca urmare a starii de urgenta, pentru recalcularea impozitului specific anual vor scadea și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.
  • Declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

TVA

  • sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării.
  • Sunt scutite de TVA importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

Bonificatii la plata impozitului pe profit si micro pe trimestrul 2 si 3

  • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.
  • Prevederile se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii platitori de impozit specific, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Prorogarea termenului pentru care obligatiile fiscale datorate dupa 21 martie 2020 nu se considera restante

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 neachitate până la 25 octombrie ( anterior termenul era 25 iunie 2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere si nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Exceptari suplimentare de la popriri pana la 25 octombrie 2020

Daca pana acum, prin OUG 29/2020 se prevedea ca se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală , prin OUG 99/2020 se adauga la lista de exceptii ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

Inchirierea plajelor

(1)Titularii contractelor de închiriere a plajelor, încheiate în temeiul art. 2 din OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două tranșe.

Diferența rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent anului 2020, după aplicarea alin. (1), se reține în integralitate de către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.


(3) La stabilirea garanției de bună execuție din contractele de închiriere, în vederea reîntregirii anuale, nu se ia în calcul scutirea sau diminuarea prevăzută la alin. (1).

Articole similare

Comentariul tau aici