Stabilirea din oficiu a CAS si CASS – comunicat DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul DGRFP Brasov a fost publicat un material util cu privire la stabilirea din oficiu a CAS si CASS.

Acesta poate fi gasit aici.

Începând cu anul fiscal 2018 organul fiscal competent stabileşte din oficiu contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care nu şi-au îndeplinit obligaţia declarării acestor contribuţii potrivit Ordinului ANAF 2547/2019.


Stabilirea din oficiu a CAS: se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

A. au realizat venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează CAS;

B. au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile menţionate mai sus, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice estimativă;

C. nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind CAS datorată pentru anul fiscal de impunere.

Organul fiscal :

1.IDENTIFICĂ în evidenţa fiscală şi ÎNTOCMEŞTE LISTA persoanelor fizice care au realizat venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează CAS şi al căror venit net/brut este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;
Din listă sunt eliminate :

!!! persoanele fizice care au depus declaraţia unică şi au declarat CAS datorată, la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I din declaraţie;

!!! persoanele fizice care au depus declaraţia unică estimativă şi care au completat capitolul II din declaraţie, prin declararea la secţiunea corespunzătoare, a CAS calculată la plafonul minim de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;

!!! persoanele fizice care au obţinut exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi/sau în baza contractelor de activitate sportivă, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit şi pentru care venitul net/brut cumulat, declarat de plătitorii de venituri în formularul 112, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară;

!!! persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au reţinut la sursă CAS calculată la plafonul minim anual şi declarată în D112;

!!! persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

!!! persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

!!! persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii şi/sau ai sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

OBS. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală nu se iau în calculul plafonului minim dacă persoana fizică este și salariat. (ex. În cazul unui salariat care realizează atât venituri din drepturi de proprietate intelectuală cât şi venituri din activităţi independente în calitate de PFA se vor lua în calculul plafonului minim numai veniturile din activităţi independente)

2.NOTIFICĂ fiecare contribuabil din listă şi asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte în vederea audierii;

3. ELIMINĂ din LISTĂ, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilii care, în urma notificării, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind CAS prin depunerea declaraţiei unice;

4. ÎNTOCMEŞTE, pentru contribuabilii care datorează CAS, „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată”, în care estimează baza anuală de calcul al CAS, la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative. CAS se determină prin aplicarea cotei de 25% la plafonul de 12 salarii minime brute;

5. ÎNTOCMEŞTE “Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” pe care o comunică contribuabilului.

Stabilirea din oficiu a CASS se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:


A. au realizat venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activităţi independente;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

e) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;

f) venituri din investiţii;

g) venituri din alte surse.

B. au estimat pentru anul de impunere un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. A, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;

C. nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind CASS datorată pentru anul fiscal de impunere.

Organul fiscal :

1. IDENTIFICĂ în evidenţa fiscală şi ÎNTOCMEŞTE LISTA persoanelor fizice care au realizat veniturile enumerate la pct. A a căror valoare netă/brută/încasată cumulată, după caz, se situează la nivelul a cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri;

Din listă sunt eliminate:
!!! persoanele fizice care au depus declaraţia unică şi au declarat CASS datorată, la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I din declaraţie;

!!! persoanele fizice care au depus declaraţia unică estimativă şi care au completat capitolul II din declaraţie, prin declararea la secţiunea corespunzătoare, a CASS calculată la plafonul minim de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;

!!! persoanele fizice care au obţinut exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte de activitate sportivă, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit pentru care venitul net/brut cumulat, declarat de plătitorii de venituri în formularul 112, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară; !!! persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au reţinut la sursă CASS calculată la plafonul minim anual şi declarată în D112; !

!! persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.

OBS.

1. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală nu se iau în calculul plafonului minim dacă persoana fizică este și salariat sau pensionar.

2. Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, precum şi veniturile din investiţii şi alte surse nu se iau în calculul plafonului minim pentru: – copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști; – tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului.

2.NOTIFICĂ fiecare contribuabil din listă şi asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte în vederea audierii;

3. ELIMINĂ din LISTĂ, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilii care, în urma notificării, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind CASS prin depunerea declaraţiei unice;

4. ÎNTOCMEŞTE, pentru contribuabilii care datorează CASS, „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată”, în care estimează baza anuală de calcul al CASS, la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative. CASS se determină prin aplicarea cotei de 10% la plafonul de 12 salarii minime brute;

5. ÎNTOCMEŞTE “Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” pe care o comunică contribuabilului.

ANULAREA DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU

În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării DECIZIEI, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.

Organul fiscal competent este:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Baza legală:

  • art. 137, art. 148, art. 151 alin. (7) şi alin. (17), art. 154, art. 155, art. 170 şi art. 174 alin. (7) şi alin. (17) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Ordinul ANAF nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Articole similare

Comentariul tau aici