16 lucruri bine de stiut despre raspunderea gestionarului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Legea care reglementeaza activitatea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici autoritatilor sau institutiilor publice este Legea nr. 22/1969, cu modificarile si completarile ulterioare.

Gestionar este acel angajat care are ca atribuții principale de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a acesteia.

Incalcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, după caz.

Raspunderi:

 1. Angajatii raspund material, potrivit codului muncii și prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infractiuni.
 2. Gestionarul raspunde integral față de agentul economic, autoritatea sau institutia publică pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa.
 3. Primirea bunurilor în cantitati inferioare celor inscrise în actele insotitoare sau cu vicii aparente, fără a se fi întocmit acte legale de constatare, precum și nesolicitarea asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesară, atrag raspunderea gestionarului.
 4. Gestionarul raspunde integral și în cazul în care atribuțiile sale fiind exercitate, potrivit dispozițiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fără a se putea stabili ca aceasta s-a produs în absenta gestionarului.
 5. Cînd paguba în gestiune a fost cauzata de gestionar împreună cu alt angajat al agentului economic, autorității sau institutiei publice, ei raspund integral, fiecare în măsura în care a contribuit la producerea pagubei.
 6. Dacă nu se poate determina măsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despăgubirea se repartizeaza între cei în cauza proportional cu cîștigul mediu al fiecaruia pe ultimele 3 luni; în cazul pagubei constatate intr-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulți angajați sau în schimburi succesive, fără predare de gestiune între schimburi, despăgubirea se repartizeaza și proportional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, în gestiunea în care s-a produs paguba.
 7. Angajatul cu functie de conducere, precum și orice alt angajat vinovat de angajarea, trecerea sau menținerea unei persoane în functia de gestionar fără respectarea condițiilor de vîrsta, studii și stadiu, precum și a dipozitiilor referitoare la antecedentele penale, raspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar, în solidar cu acesta.Aceeasi raspundere o are și cel vinovat de nerespectarea dispozițiilor prevăzute în capitolului III, în limita garantiei neconstituite.
 8. Raspunde integral angajatul care, nesocotind indatoririle sale de serviciu, a adus pagube agentului economic, autorității sau institutiei publice prin aceea ca: a) nu a asigurat gestionarului, în cazurile prevăzute de lege, asistența tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistența tehnica necorespunzatoare; b) nu a luat masurile necesare pentru pastrarea bunurilor în condiții corespunzătoare; c) a dat gestionarului dispozitii gresite sau contrare legii.
 9. Raspunde, în limita valorii pagubei rămase neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constatarii insolvabilitatii acestuia, cel vinovat de: a) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fără avizul prevăzut în articolul 7 din lege; b) neluarea sau luarea cu întîrziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati în subordinea sa, desi a fost avertizat în scris și motivat că nu-și indeplinesc atribuțiile în mod corespunzător; c) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea și acoperirea pagubelor în gestiune; d) neefectuarea inventarierilor la termenele și în condițiile legii, în situația în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei; e) nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu, dacă fără incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.
 10. Angajatul care primeste, păstrează și elibereaza bunuri fără a avea calitatea de gestionar raspunde integral, aplicindu-i-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.
 11. La constatarea unei pagube în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-și ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia; angajamentul scris constituie titlu executoriu. Dacă, ulterior, aceasta persoana constata că nu datorează sau ca datorează numai în parte suma pentru care și-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desființare a angajamentului la organul de jurisdictie competent, în termen de 30 zile de la data cînd a cunoscut aceasta imprejurare. De asemenea, validitatea angajamentului va inceta în intregime sau în parte atunci cînd agentul economic, autoritatea sau institutia publică sau organul de jurisdictie competent constata, cu prilejul verificării sau, după caz, al solutionarii unei cauze care are legătură cu angajamentul, ca acesta a fost luat pentru o sumă nedatorata. Organul de jurisdictie competent poate suspenda executarea angajamentului.
 12. În vederea despăgubirii agentului economic, autorității sau institutiei publice pentru pagubele cauzate în gestiune, care nu se pot acoperi din garantia în numerar, se vor lua măsuri de asigurare și urmărire asupra oricăror bunuri apartinind gestionarului și persoanelor care raspund în condițiile prezentului capitol, potrivit dispozițiilor legale cu privire la executarea silita a creanțelor banesti ale agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice împotriva persoanelor fizice.Masurile de asigurare se incuviinteaza de organul de jurisdictie competent sa solutioneze litigiul.
 13. Orice persoană privitor la care, prin hotărîre judecătorească, s-a constatat ca a dobîndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obstesc și ca le-a obținut în afara obligațiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscînd ca acesta gestioneaza astfel de bunuri, raspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei, în limita valorii bunurilor dobindite.
 14. Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.
 15. Nedeclararea în scris, în termenul prevăzut de dispozitiile legale, de către gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunoștința, provenite în orice alt mod decit acela aratat în articolul 35, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an. Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a avut consecinte grave, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Nu se pedepseste acela care, mai înainte de începerea oricărui control, declara plusurile despre a caror cantitate sau valoare are cunoștința.
 16. Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanție potrivit art. 10, fără acordul prealabil al persoanei juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Articole similare

Comentariul tau aici