Atentie! programul pentru situatii financiare este disponibil pe ANAF

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In data de 30 ianuarie 2015 ANAF a publicat Pdf-urile pentru situatiile financiare .

  Sunt 4 tipuri de fisiere (care se pot descarca de aici).

  • S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. din Anexa nr. 1 la Ordinul, ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

  Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi al situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40), la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

  • S1004 – Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv: – entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii; – persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; – subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

  Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2014, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2014, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40).

  • S1014-S1015-S1016-S1017 – Situaţii financiare la 31 decembrie 2014 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2014 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

  Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul–verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia prevăzută la pct. 7, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

  • S1030 – Situaţii financiare anuale consolidate La art. 185 alin. (1) – (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2010, se prevăd următoarele:

  “(1) În conditiile prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

  (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societătii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmând a fi aplicate în mod corespunzător.”

  Totodată, potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) si art. 36 alin. (5) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situatii financiare anuale pentru propria activitate, cât si situatii financiare anuale consolidate, în conditiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exercitiului financiar al societătii-mamă. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, şi note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

  Conform art. 185 alin. (2) şi alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2010 şi art. 31 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale consolidate depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt însotite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit şi de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute de legea contabilitătii. Consiliul de administratie, respectiv directoratul societătii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobării acestora să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

  Conform reglementărilor contabile aplicabile, entitătile care au obligatia să întocmească situatii financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situatii fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene, fie în baza Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS), după caz. în vederea depunerii situatiilor financiare anuale consolidate în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, se foloseste programul de asistentă pus la dispozitie gratuit de către Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fisier de tip PDF, având atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societătii-mamă si ale entitătilor care sunt cuprinse în situatiile financiare anuale consolidate precum si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine situatiile financiare anuale consolidate si documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sǎ permitǎ încadrarea în limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parole.

  • S1039 – Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare. Potrivit art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceste situatii se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

  Potrivit art. 263 si 268 din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, după terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţ#355;ii, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

  • S1042 – Situaţii financiare anuale pentru entităţile prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice si care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi alin. (31) din legea contabilităţii (inclusiv pentru entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare – si care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic).

  Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care sǎ permitǎ încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: