Atentie! S-au modificat formularele pentru solicitarea indemnizatiei de somaj tehnic-O 1426/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 865 din 22 septembrie s-a publicat Ordinul nr. 1.426 din 21 septembrie 2020 care modifica formularele pentru solicitarea indemnizatiei de somaj tehnic.

Prevederi:

Anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(Anexa la Ordinul nr. 741/2020)
Angajator ………………………………………………..
Adresa sediului social ……………………………………….
CUI/CIF ………………………………………………….
Cont bancar nr. …………………………………………..
Telefon ………………………………………………….
E-mail …………………………………………………..
Către
AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ JUDEȚEANĂ ……………./A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CERERE
Subsemnatul/(a), …………………………….., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului …………………………, cu sediul social în localitatea …………………., str. ………………………… nr. ……., județul ……………../municipiul ……………………….., sectorul …….., vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, pentru un număr de ……………………. persoane, în sumă totală de ………………………… lei brut, aferentă perioadei ……………………. .
Anexez prezentei*):
[] declarație pe propria răspundere privind suspendarea activității în baza deciziei emise de către Direcția de Sănătate Publică a Județului ………../Municipiului București ca urmare a anchetei epidemiologice (anexa nr. 1);
[] copia deciziei de suspendare a activității emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului ………………………/Municipiului București;
[] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2);
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ……………………..
Semnătura …………………………..
Data ………………….
*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.

Anexa nr. 1
la cerere

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/(a), ………………………….., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ……………………, CUI/CIF ……………………….. cu sediul social în localitatea ………………….., str. …………………….. nr. ……., județul ………………………./ municipiul ……………, sectorul …….., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului …………………………../Municipiului București, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada ……………………………………, potrivit Deciziei nr. ……./……………….. DSP …………………………….., pe care o atașez, în copie, la prezenta declarație.
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ……………………..
Semnătura ……………………..
Data ………………
Anexa nr. 2

Anexa nr. 2

la cerere

LISTA
persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului,
potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la
art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a – Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de alertă;

b – Indemnizația solicitată**).

Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
1
2
….
TOTAL

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) …………………………….

Semnătura …………………………..

Data ………………

*) Conform Registrului general de evidență a salariaților.

**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Articole similare

Comentariul tau aici