Cand exista obligatia emiterii autofacturii potrivit prevederilor Codului fiscal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoana impozabila trebuie sa emita o autofactura in mai multe situatii.

1.Livrare sau prestare catre sine

Persoana inregistrata in scop de TVA trebuie sa se autofactureze pentru fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine.

Termen : până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei.

Baza legala : art.319 alin. (8) Cod fiscal

2.Achizitii intracomunitare de bunuri

Baza legala : art. 320 Codul fiscal

Potrivit acestui articol, persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei trebuie să autofactureze operațiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator.

Conform art. 284 din Codul fiscal, in cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face achiziția.

În cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine:

  • la data emiterii facturii prevăzute în legislația altui stat membru la articolul care transpune prevederile art. 222 din Directiva 112 sau, după caz,
  • la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 319 alin. (9) ori
  • în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.

Exemple:

a) Factura pentru livrarea intracomunitară este emisă în luna următoare celei în care se efectuează livrarea. Data livrării: 25.01.2019, data facturii: 12.02.2019
Pentru persoana care efectueaza achizitia intracomunitara in Romania se aplica urmatoarele date:

Faptul generator: 25.01.2019
Exigibilitatea: 12.02.2019
Achiziția intracomunitară se evidențiază în declarația recapitulativă și în decontul de TVA aferente lunii februarie 2019.

b)Factura pentru livrarea intracomunitară este emisă în aceeași lună în care se efectuează livrarea intracomunitară.
Data livrării: 25.01.2019 , data facturii: 29.01.2016

Faptul generator: 25.01.2019
Exigibilitatea: 29.01.2019
Achiziția intracomunitară este inclusă în declarația recapitulativă aferentă lunii ianuarie și se evidențiază în decontul de TVA din luna ianuarie 2019.

c) O societate înregistrată în scopuri de TVA recepționează bunuri livrate din Ungaria în România în cursul lunii decembrie 2018.

Până la data de 15 ianuarie 2019 societatea nu primește factura aferentă bunurilor recepționate în luna decembrie 2018 și, în consecință, va emite autofactura la data de 15 ianuarie 2019.

Achiziția intracomunitară de bunuri se declară în decontul de TVA și în declarația recapitulativă aferente lunii ianuarie 2019.

În luna februarie 2019, societatea primește factura emisă de furnizor având data de 10 decembrie 2018. Întrucât factura are data anterioară față de 15 ianuarie 2019, exigibilitatea TVA intervine la data la care este emisă factura. Prin urmare, în luna februarie 2019, societatea va înscrie pe rândurile de regularizări din decontul de TVA diferențele de curs valutar rezultate între cursul în vigoare la data emiterii autofacturii și cursul de schimb în vigoare la data emiterii facturii de către furnizor, pentru a raporta achiziția intracomunitară de bunuri la cursul de schimb valutar valabil la data exigibilității de taxă.

În ceea ce privește declarația recapitulativă , societatea va rectifica atât declarația recapitulativă aferentă lunii ianuarie 2019, în sensul excluderii achiziției intracomunitare de bunuri, cât și declarația recapitulativă aferentă lunii decembrie 2018, în sensul includerii achiziției intracomunitare de bunuri.

3.Avansuri in legatura cu achizitiile intracomunitare de bunuri

Baza legala : art. 320 alin. (2) Cod fiscal, care arata ca persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei trebuie să autofactureze suma avansurilor plătite în legătură cu operațiunile respective cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a plătit avansurile, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu excepția situației în care faptul generator de taxă a intervenit în aceeași lună.

4.In situatia in care este obligatorie ajustarea bazei impozabile

Baza legala : art. 319 alin. (3) Cod fiscal

Acest articol prevede ca in cazul în care este obligatorie ajustarea bazei impozabile in situatiile de mai jos:

  • in cazul desființării totale sau parțiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;
  • in cazul refuzurilor totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum și în cazul desființării totale ori parțiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părți sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive/definitive și irevocabile, după caz, sau în urma unui arbitraj;
  • in cazul în care rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
  • in cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.

dacă furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele prevăzute mai sus.

5.La depasirea plafonului de protocol

Baza legala: art. 270 alin. (8) lit. c) Cod fiscal si normele de aplicare

Bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. În situația în care persoana impozabilă a oferit și cadouri care depășesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, însumează valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, și colectează taxa, dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parțial. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit și a fost depășit plafonul. Baza impozabilă, respectiv valoarea depășirilor de plafon, și taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 319 alin. (8) din Codul fiscal, care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acțiunilor de protocol și a depășit plafonul.

6. La sponsorizari in bunuri

Daca in cazul sponsorizarilor in bunuri se depaseste plafonul aferent sponsorizarilor se colecteaza TVA la suma care depaseste plafonul (doar pentru bunurile la care s-a dedus taxa).

Articole similare

Comentariul tau aici