Care sunt pasii de urmat pentru angajatorii care doresc sa organizeze ucenicie la locul de munca ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani.

PAȘI DE URMAT PENTRU ANGAJATORII CARE DORESC SĂ ORGANIZEZE UCENICIE :

1. Comunicarea locurior de munca vacante de catre angajatori

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare.

Comunicarea se face prin completarea de către angajator a unui formular tipizat, pus la dispoziție de către AJOFM.

2. Contractul de ucenicie

Contractul de ucenicie – este un contract individual de muncă de tip particular; este încheiat pe durată determinată, în temeiul acestuia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean și de asemenea, și în REVISAL, anterior începerii uceniciei.

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Contractul are următoarele anexe:

– Dispoziţia de repartizare

– Fişa postului

– Contractul de prestări de servicii de formare profesională (în situația în care angajatorul nu este furnizor de formare profesională autorizat)

– Planul de activitate al ucenicului

3. Clauze specifice contractului de ucenicie :

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia (desemnarea coordonatorului revine angajatorului din cadrul personalului propriu);

d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;

e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;

f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligaţiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii.

4. Care sunt obligatiile partilor ?

Obligaţiile angajatorului sunt:

a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;

b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;

c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.

Obligaţiile ucenicului sunt:

a) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.

5. Care sunt obligatiile coordonatorului de ucenicie ?

Condiţii ce trebuie îndeplinite de salariatul care are calitatea de coordonator de ucenicie:

a) este calificat pentru practicarea ocupaţiei sau, după caz, a activităţii pentru care se organizează programul deucenicie;

b) practică ocupaţia sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie;

c) are o experienţă de muncă în ultimii 5 ani din care cel puţin 2 ani în ocupaţia sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;

d) nu are cazier judiciar;

e) este apt din punct de vedere fizic şi psihic.

Atribuții:

a) să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului;

b) să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei;

c) să îndrume ucenicul şi să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b);

d) să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate , raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

6. Care este durata programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă ?

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 6 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

d) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.”

Conform Legii nr. 279 /2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie.

În vederea încheierii convenţiei angajatorii depun următoarele documente:

a) actul de identitate al ucenicului, în copie.

b) contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului numai dacă angajatorul face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare .

Baza legala :

Legea nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă

HG Nr. 855 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Articole similare

Comentariul tau aici