Ce documente sunt necesare pentru a infiinta un SRL in 2021?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pentru a inregistra o firma la registrul comertului trebuie intocmite o serie de documente, insa, inainte de toate este necesara alegerea unei denumiri a firmei si verificarea disponibilitatii acesteia.

In acest sens, se completeaza un formular in care se mentioneaza 3 denumiri diferite, in ordinea preferintelor. Aceasta fiind prima etapa in vederea infiintarii unei societati, urmand ca mai apoi sa fie depuse urmatoarele:

  1. Cererea de inregistrare (original) – formular
  2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala – formular si, dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina  – formular;
  3. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:

– persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1 – original);

– persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitstile precizate in declaratia-tip (model 2 – original);

4. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei si, dupa caz, a emblemei;

5. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Actul constitutiv in original

Aici poti gasi modele de acte constitutive: SRL asociat unicSRL mai multi asociaticomandita simplanume colectiv);

7. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si, daca este cazul, inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu secundar. 

8. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii), cu exceptia societatilor cu raspundere limitata.

Reamintim faptul ca pentru societatile cu raspundere limitata, obligatia plafonului minim de 200 de lei a fost abrogata prin Legea nr. 223/2020 privind simplificarea si debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social prin modificarea Legii nr. 31/1990privind societățile comerciale.

Cu toate acestea, chiar daca nu mai exista plafonul de 200 lei, valoarea capitalului social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 1 leu.

9. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate).

10. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;

11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificata de parte);

12. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original)

13. Dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui sematura sa fie legalizata de un notar public.

14. Informaţiile din cazierul fiscal al asociatilor, actionarilor, membrilor si reprezentantilor legali sau desemnati, care au obligatia prezentarii certificatului de cazier fiscal (original).

15. Daca este cazul:

– actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);

– avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular – tip – original);

– mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);

– dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată);

– dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

16. Declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice – formular – tip

17. Dovezile privind plata tarifului legal – tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articole similare

Comentariul tau aici