Ce trebuie sa depuna microentitatile la bilant in loc de note ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Microentitatile trebuie sa depuna anual:

1. bilanţ prescurtat (cod 10);
2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
3.formularul “Date informative” (cod 30) şi
4.formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)

Secţiunea 12.1 din O 1802/2014 prevede urmatoarele la capitolul Scutiri pentru microentităţi:

576. – (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al prezentului punct, microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile financiare anuale, prevăzute la pct. 468 şi 469.

(2) Microentităţile prezintă informaţiile prevăzute la pct. 468 lit. a), d) şi e) şi pct. 491 alin. (2) lit. c).

pct 468

a) politicile contabile adoptate, inclusiv:

– bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;

– conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de prezentele reglementări;

– orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;

d) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate;

e) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite,

pct 491 alin 2 lit c alin  (2)

(2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:

c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:

– motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;

– numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

– în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;

– numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

Asadar, microentitatile nu depun note, insa trebuie sa prezinte informatiile de mai sus.

Comanda aici: Informatii de prezentat de catre microentitati

Articole similare