Clasificarea auditorilor statutari – in functie de credibilitate

Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare fost publicata in M.Of. 579 din 04.08.2014.

Obiectul acestei proceduri îl constituie clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar.

Clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), prin Departamentul Monitorizare şi Investigaţii (DMI).

Criteriile care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare sunt următoarele:

a) gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
b) numărul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar;
c) rezultatele inspecţiilor anterioare;
d) existenţa unui sistem de control al calităţii;
e) existenţa unei sancţiuni disciplinare rămase definitive;
f) numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public;
g) mărimea onorariilor stabilite prin contract de către auditorii statutari sau firmele de audit pentru prestarea serviciilor de audit statutar la entităţile de interes public;
h) cifra de afaceri din activitatea de audit statutar aferentă entităţilor de interes public;
i) valoarea contractelor de non-audit încheiate cu clienţientităţi de interes public supuse auditării;
j) depăşirea termenului de încasare a onorariilor prevăzut prin contract;
k) existenţa raportului privind transparenţa, prevăzut la art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile menţionate anterior se ierarhizează pe 3 categorii, în funcţie de gradul în care pot afecta credibilitatea rapoartelor financiare, astfel:

a) principal – criteriile prevăzute la lit. a) şi b), fiecare având o pondere de 15%;
b) secundar – criteriile prevăzute la lit. c), d), e) şi f), fiecare având o pondere de 10%;
c) terţiar – criteriile prevăzute la lit. g), h), i), j) şi k), fiecare având o pondere de 6%.

Pentru fiecare criteriu în parte se acordă note de la 1 la 4.

Pe baza notelor acordate şi a ponderii fiecărui criteriu în parte în funcţie de categoria în care este încadrat, se foloseşte următoarea formulă de calcul:
unde:
S = scor;
i = criteriu de clasificare;
m = numărul total al criteriilor de clasificare;
ni = nota obţinută pe fiecare criteriu în parte;
pi = ponderea acordată fiecărei categorii în parte.

Evaluarea riscului de a afecta credibilitatea raportărilor financiare, în vederea stabilirii nivelului de prioritate în efectuarea inspecţiilor, se face în urma încadrării auditorului statutar sau firmei de audit în unul dintre următoarele 3 grade de risc, pe baza scorului obţinut:
a) gradul 1 de risc (mare): cu un scor de maximum 2;
b) gradul 2 de risc (mediu): cu un scor mai mare de 2 şi maximum 3,5;
c) gradul 3 de risc (scăzut): cu un scor mai mare de 3,5.

Modalitatea de acordare a notelor pentru fiecare criteriu în parte este următoarea:
a) pentru criteriul prevăzut la lit. a) se urmăreşte în ce măsură raportul auditorului statutar urmează structura şi cerinţele ISA 700 “Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare”, ISA 705 “Modificări ale opiniei raportului auditorului independent” şi ISA 706 “Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditorului independent”, astfel:

(i) se acordă nota 4 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 în proporţie de cel puţin 91%;
(ii) se acordă nota 3 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 într-o proporţie cuprinsă între 71% şi 90%;
(iii) se acordă nota 2 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 într-o proporţie cuprinsă între 41% şi 70%;
(iv) se acordă nota 1 pentru respectarea cerinţelor ISA 700, ISA 705 şi ISA 706 în proporţie de cel mult 40%;
b) pentru criteriul prevăzut la lit. b) se urmăreşte numărul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar, astfel:
(i) dacă misiunea de audit statutar implică un singur auditor statutar, se acordă nota 1;
(ii) dacă misiunea de audit statutar implică un singur auditor statutar şi unul sau doi stagiari sau experţi, se acordă nota 2;
(iii) dacă misiunea de audit statutar implică 2 auditori statutari, se acordă nota 3;
(iv) dacă misiunea de audit statutar implică cel puţin 3 auditori statutari, se acordă nota 4;
c) pentru criteriul prevăzut la lit. c) se ţine cont de indicativul de calitate acordat de către CSIPPC, respectiv de calificativele acordate de către CAFR, conform art. 24 alin. (2) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013, după cum urmează:
(i) indicativ de calitate I sau calificativ A – nota 4;
(ii) indicativ de calitate II sau calificativ B – nota 3;
(iii) indicativ de calitate III sau calificativ C – nota 2;
(iv) indicativ de calitate IV sau calificativ D sau prima inspecţie – nota 1;
d) pentru criteriul prevăzut la lit. d), dacă există un sistem de control al calităţii, se acordă nota 4, iar în caz contrar se acordă nota 1;
e) pentru criteriul prevăzut la lit. e), dacă există o sancţiune disciplinară rămasă definitivă, se acordă nota 1, iar în caz contrar se acordă nota 4;
f) pentru criteriul prevăzut la lit. f) se urmăreşte numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public, separat, pe cele două categorii de auditori statutari în parte, astfel:
A. pentru persoanele fizice (auditorii statutari) care au:
(i) cel mult 2 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 4;
(ii) 3 sau 4 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 3;
(iii) 5 sau 6 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 2;
(iv) cel puţin 7 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 1;
B. pentru firmele de audit care au:
(i) cel mult 3 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 4;
(ii) între 4 şi 6 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 3;
(iii) între 7 şi 10 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 2;
(iv) cel puţin 11 clienţi din categoria entităţilor de interes public, se acordă nota 1;
g) pentru criteriul prevăzut la lit. g) se urmăreşte mărimea onorariilor, separat pe cele două categorii de auditori statutari, astfel:
A. persoane fizice:
(i) dacă onorariul este de cel mult 5.000 de lei, se acordă nota 1;
(ii) dacă onorariul este cuprins între 5.001 lei şi 15.000 de lei, se acordă nota 2;
(iii) dacă onorariul este cuprins între 15.001 lei şi 45.000 de lei, se acordă nota 3;
(iv) dacă onorariul este de cel puţin 45.001 lei, se acordă nota 4;
B. firme de audit:
(i) dacă onorariul este de cel mult 10.000 de lei, se acordă nota 1;
(ii) dacă onorariul este cuprins între 10.001 lei şi 20.000 de lei, se acordă nota 2;
(iii) dacă onorariul este cuprins între 20.001 lei şi 40.000 de lei, se acordă nota 3;
(iv) dacă onorariul este de cel puţin 40.001 lei, se acordă nota 4;
h) pentru criteriul prevăzut la lit. h), notele se stabilesc în funcţie de valoarea cifrei de afaceri din activitatea de audit financiar, după cum urmează:,
(i) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este de cel mult 50.000 de lei, se acordă nota 4;
(ii) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este cuprinsă între 50.001 lei şi 200.000 de lei, se acordă nota 3;
(iii) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este cuprinsă între 200.001 lei şi 600.000 de lei, se acordă nota 2;
(iv) dacă cifra de afaceri din activitatea de audit financiar este de cel puţin 600.001 lei, se acordă nota 1;
i) pentru criteriul prevăzut la lit. i) se ţine cont de valoarea cumulată a contractelor de non-audit încheiate cu acelaşi client raportată la valoarea onorariului din activitatea de audit statutar pentru clientul respectiv, astfel:
(i) dacă raportul obţinut este de cel mult 25%, se acordă nota 4;
(ii) dacă raportul obţinut este cuprins între 26% şi 50%, se acordă nota 3;
(iii) dacă raportul obţinut este cuprins între 51% şi 80%, se acordă nota 2;
(iv) dacă raportul obţinut este de cel puţin 81%, se acordă nota 1;
j) pentru criteriul prevăzut la lit. j) se urmăreşte dacă s-a depăşit termenul de încasare, stabilit prin contract, a onorariilor a căror valoare reprezintă 10% din cifra de afaceri din activitatea de audit statutar, astfel:
(i) dacă încasarea onorariilor se face la termen, se acordă nota 4;
(ii) dacă termenul de încasare a onorariilor este depăşit cu cel mult 60 de zile, se acordă nota 3;
(iii) dacă termenul de încasare este depăşit cu o perioadă cuprinsă între 61 de zile şi 6 luni, se acordă nota 2;
(iv) dacă termenul de încasare este depăşit cu mai mult de 6 luni, se acordă nota 1;
k) pentru criteriul prevăzut la lit. k), dacă există raportul privind transparenţa, se acordă nota 4, iar în caz contrar se acordă nota 1.

Planificarea inspecţiilor se ajustează în funcţie de noi informaţii sau în urma unor sesizări.
Se acordă prioritate investigaţiilor solicitate de către Comisia de disciplină a CSIPPC.

Articole similare

Comentariul tau aici