Contraventiile la Legea 31/1990 care intra sub incidenta legii prevenirii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Aducem aici in discutie cele doua contraventii la Legea societatilor comerciale care fac obiectul Legii prevenirii.

Este vorba de incalcarea prevederilor:

  • art 74 si apoi ale
  • art. 131 alin (4) din L 30/1990.

ART. 74 din Legea societatilor comerciale arata ca :

(1)În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
(2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în conformitate cu prevederile art. 153, documentele
prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea “societate administrată în sistem dualist”.
(3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul
social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul social subscris, cât şi cel
vărsat.

(4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului
comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare.
(5) Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi publicate şi pe pagina de internet
a societăţii

ART. 131 alin (4) din Legea societatilor comerciale arata ca :

(4)Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Sanctiunile prevazute de legea societatilor comerciale sunt :

  • incălcarea prevederilor art. 74 constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
  • incălcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Fiindca asupra acestor doua articole se aplica Legea prevenirii, nu se aplica direct aceste sanctiuni la constatarea.

Cum functioneaza legea prevenirii (Legea nr. 270/2017) ?

În aceste cazuri, agentul constatator aplică doar sancțiunea avertismentului la care anexează un plan de remediere.

Agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și anexează un plan de remediere, care cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă.

Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:

a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală;

b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.

Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.

În cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin H.G. nr. 33/2018, agentul constatator nu mai aplică sancțiunea contravențională la prima constatare a unei faptei.

Regula se aplică o singură dată la trei ani, pentru fiecare contravenție în parte, începând de la data aplicării prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, organul de control are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

În cazul în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care: – se constată săvârşirea de contravenţii; – se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, prevăzute de actele normative.

În situația în care, ulterior aplicării prevederilor Legii prevenirii pentru o contravenție prevazută în H.G. nr. 33/2018, apar situații în care contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție (ținând cont de faptul că agentul constatator are obligația să verifice registrul unic de control și în evidențele autorității/ instituției publice din care face parte), dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4 din Legea prevenirii, se aplică sancțiunile contravenționale conform prevederilor legale în vigoare privind constatarea și sancționarea respectivei contravenții, indiferent de organul de control care aplică sancțiunea contravențională.

Articole similare

Comentariul tau aici