Declaratia 200

Tot ca o noutate fiscala pe anul 2009, este noul format al declaratiei 200 (pentru veniturile realizate).

Introducerea noului format s-a facut prin Ordinul 1815/ 29.12.2008, publicat in Monitorul Oficial nr.2 / 05.01.2009.

Conform acestui ordin se aproba modelul si continutul formularelor 200 “Declaratie privind veniturile realizate” si 250 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice”
Aceste formulare se utilizeaza pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate incepand cu 01 ianuarie 2008.

Pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuala pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa.

Cine completeaza si depune aceasta declaratie ?

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura din Romania provenind din :

1.1. Activitati independente:

– activitati comerciale – fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente.
– profesii libere – exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;
– drepturi de proprietate intelectuala – brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere, ce nu da nastere unei persoane juridice, constituita intre persoane fizice sau intre persoane fizice si persoane juridice cu statut de micro๎intreprindere potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursa de realizare a venitului.

Cine nu trebuie sa depuna declaratia ?

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii.

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie.

1.2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, completeaza declaratia pentru fiecare sursa de venit.

In cazul cedarii folosintei bunurilor detinute in comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3.Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real:
– venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea.
Declaratia se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual si/sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul.

In cazul in care in raza teritoriala a aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie.

Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

1.4. Castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

Declaratia se depune de contribuabilii care, in anul de raportare, au realizat castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, evidentiaza distinct in declaratie castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

1.5. Castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract

Declaratia se depune de contribuabilii care, in anul de raportare, au realizat castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

In cazul castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, la completarea formularului se au in vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Declaratia privind veniturile realizate se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.

Termen de depunere:

– anual, pana in data de 15 mai a anului urmator celui pentru care se intocmeste;
– ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative pana la termenul prevazut de lege, situatie in care se va inscrie “X” in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

Declaratia se completeaza in doua exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
– copia se pastreaza de catre contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Model ‘Declaratia 200’ (Declaratie privind veniturile realizate) si ‘Decizie de Impunere anuala’

Articole similare