Declaratii scadente in iunie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Luni 12 iunie

Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România
Depunerea 010, 020, 070, 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale. Se depun de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA si de catre persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.
Depunerea notificării privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

Joi 15 iunie

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul … Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedenta Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă
Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă
Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă
Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă
Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație
Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație
Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă
Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă


Marţi 20 iunie

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Luni 26 iunie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 – lunar – contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

  • impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
  • impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
  • taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
  • alte obligaţii de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.
  • alte termene
  • alte obligaţii de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Depunerea Declaraţiei privind impozitul pe profit – Formularul 101/ Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 Pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Fac excepţie contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Astfel, potrivit art. I alin. (13) din O.U.G. nr. 153/2020, pe perioada aplicării prevederilor art.I din acelaşi act normativ, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele:
a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (FORMULAR 101) şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV (FORMULAR 100) şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
c) pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II (FORMULAR 100) şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.


Vineri 30 iunie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27

Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

D406 – declaraţia informativă SAF-T – Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile “Stocuri” şi “Active”.
Contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii. OPANAF 1783/2021

D 395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional Persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional. (serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate) .

Articole similare

Comentariul tau aici