Formularul 230 pentru anul 2014 pentru directionarea a 2 la suta din impozitul pe venit

Baza legala :Ordinul nr. 4018/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat in M.Of. din 29.12.2014.

Prevederi:

Se actualizeaza formularul 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor», cod 14.13.04.13;”.

 

Descarca aici formularul pe 2014.

Cine completeaza acest formular ?

Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil.

Circulă:

– originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

– copia, la contribuabil.

Se arhivează la dosarul contribuabilului.

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” cod 14.13.04.13

  1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

– optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

  1. Termen de depunere:

– anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Formularul se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

  1. a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  2. b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;

– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

  1. Formularul se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I.Date de identificare a contribuabilului

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II.Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003

  1. Bursa privată – căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificările ulterioare.

Contract nr. /data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr. /data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

  1. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi nonprofit sau a unei unităţi de cult.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult – se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.

Sumă – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.

În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica “Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

III. Date de identificare a împuternicitului

Se completează numai în cazul în care formularul se completează de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Articole similare

Comentariul tau aici