Inregistrarea in scop de TVA prin optiune- material DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul DGRFP Brasov a fost publicat in 20 sept 2019 un material util cu privire la Inregistrarea in scop de TVA prin optiune:

Inregistrarea in scop de TVA prin optiune potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se faca dacă cifra de afaceri realizată de o persoană impozabilă, în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei.

Dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, orice persoană impozabilă poate opta pentru aplicarea regimului normal de taxă pe valoarea adăugată.

Baza legala: articolul 310 alineatul (1), articolul 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal

Persoanele impozabile, societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor 31/1990, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot completa formularul: “Declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, aprobat de Ordinul ANAF 167/2019 (anexa 7).

Informaţiile din Declaraţia pe propria răspundere sunt furnizate de:

a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990;

b) asociaţi, a căror cotă de participare la capitalul social este >/= cu 25%, şi administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990.

Nu fac obiectul Declaraţiei pe propria răspundere persoanele impozabile care se află în procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014.

Declaraţia pe propria răspundere:

– se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe site-ul ANAF;

-se depune prin transmiterea fişierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Atenţie! Declaraţia pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor şi asociaţilor persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fişier ZIP şi se ataşează la fişierul PDF.

SOLICITAREA înregistrării în scopuri de TVA se face prin depunerea la organul fiscal a:

  • declaraţiei de menţiuni – formular 010 şi
  • dovezii transmiterii declaraţiei pe propria răspundere, fără erori de validare.

Persoanele impozabile care depun declaraţia pe propria răspundere fără erori de validare nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat.

Organul fiscal va emite Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA în ziua depunerii solicitării de către contribuabil.

În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA compartimentul de evaluare va verifica datele înscrise în declaraţia pe propria răspundere.

În cazul în care, în urma verificărilor efectuate se constată că informaţiile înscrise în declaraţia pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidenţele organului fiscal, va fi informată Direcţia generală antifraudă fiscală, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

În cazul în care persoanele impozabile care optează să se înregistreze în scopuri de TVA nu depun o dată cu declaraţia de menţiuni – formular 010 şi dovada transmiterii declaraţiei pe propria răspundere, fără erori de validare, se aplică procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2 a Ordinului ANAF 2.856/2017.

BAZA LEGALĂ:

  • Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ANAF 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul ANAF 167/2019;
  • Ordinul ANAF 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici