MF pregateste modificari ale reglementarilor contabile (O 1802/2014): dividende intermediare primite, avansuri clienti, state de salarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 23.11.2022 un proiect legislativ care aduce cateva modificari reglementarilor contabile, mai precis Ordinului 1802/2014.

Aspecte propuse a se reglementa:


referitor la contabilizarea de către entități a sumelor primite ca urmare a distribuirii parțiale a dividendelor în cursul exercițiului financiar

În concordanță cu modul de contabilizare de către entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar, și anume pe seama creanțelor (contul 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”), se propune ca entitățile care primesc asemenea sume să le recunoască drept datorie (contul 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”).

Citeste si: Cum vor contabiliza entitatile primitoare dividendele intermediare? Monografie


● referitor la întreruperea capitalizării costurilor îndatorării

Prin prezentul proiect se propune completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, în sensul menționării condițiilor în care entitatea întrerupe capitalizarea costurilor îndatorării, și anume atunci când aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricaţie.


referitor la natura contabilă a sumelor primite în avans de la clienți

Prin proiectul de ordin se propune completarea reglementărilor contabile cu prevederi prin care se clarifică situația în care aceste sume reprezintă datorii (contabilizate în contul 419 „Clienți – creditori”), respectiv venituri înregistrate în avans (contabilizate în contul 472 „Venituri înregistrate în avans”).

311.1. – (1) Dacă un client plătește o sumă înainte ca entitatea să transfere un bun sau un serviciu clientului, în momentul efectuării plății entitatea înregistrează o datorie aferentă contractului. O datorie aferentă contractului reprezintă obligația unei entități de a transfera unui client bunurile sau serviciile pentru care a primit de la client o contravaloare.
(2) În conformitate cu alin. (1), la primirea unei plăți în avans de la un client, entitatea recunoaște o datorie aferentă contractului (contul 419 „Clienți – creditori”) la valoarea plății în avans pentru obligația sa de a transfera sau de a fi pregătită să transfere bunuri sau servicii în viitor. Entitatea scoate din evidență acea datorie și recunoaște venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective și, prin urmare, își îndeplinește obligația contractuală.”

După pct. 351 se introduce un nou punct, punctul 351.1 , cu următorul cuprins:
„351.1. – (1) O entitate poate percepe uneori un avans nerambursabil de la client, la începutul contractului sau aproape de această dată (de exemplu, comisioanele de activare din contractele de telecomunicații, comisioanele de constituire din anumite contracte de servicii și onorariile inițiale din unele contracte de furnizare). În această situație entitatea trebuie să stabilească dacă avansul încasat se referă la prestarea unui serviciu.
(2) Dacă avansul încasat reprezintă o plată în avans pentru servicii viitoare (sumă recunoscută în contul 472 „Venituri înregistrate în avans”), acesta va fi recunoscut la venituri atunci când vor fi prestate acele servicii viitoare.


referitor la contabilizarea contractelor de licență a proprietății intelectuale

Prin proiectul de ordin se propune completarea reglementărilor contabile cu prevederi explicite cu privire la tratamentul contabil aplicabil atunci când o entitate acordă unui client dreptul de a utiliza proprietatea sa intelectuală. Astfel, modalitatea în care aceasta recunoaște veniturile corespunzătoare este determinată de prevederile contractuale.


referitor la păstrarea statelor de salarii

Ca o consecință a prevederilor Legii nr. 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, se propune modificarea cerințelor cuprinse în reglementările contabile în vigoare, care prevăd durata de păstrare a statelor de salarii, astfel încât acestea să respecte prevederile legii menționate.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis din 9 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

Punctul 38 al Anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„38. Termenul de păstrare a registrelor şi a celorlalte documente financiarcontabile, cu excepția statelor de salarii, este de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia celor prevăzute la pct.
39 şi 40.

În Anexa nr. 4 se adaugă următorul document financiar-contabil: „Stat de salarii”, nr. crt. 26, cod 14-5-1.


alte aspecte – se referă la anumite corelări sau clarificări ale unor prevederi cuprinse în reglementările contabile în vigoare (de exemplu, clarificarea condițiilor de capitalizare a cheltuielilor efectuate pentru obținerea autorizațiilor sau exemplificarea indicatorilor care indică faptul că o entitate acționează în nume propriu), precum și la detalierea unor conturi cuprinse în planul de conturi aplicabil operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Se vor introduce 5 conturi noi in planul de conturi:citeste aici: 5 conturi noi vor completa planul de conturi general


Articole similare

Comentariul tau aici