Modificari la Codul muncii – prevederi suplimentare privind discriminarea- forma trimisa spre promulgare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In 30.06.2020 a fost trimisa spre promulgare o modificare la Codul muncii care vizeaza prevederi suplimentare referitoare la discriminarea in munca, hartuirea si sanctionarea acestora.

Redam mai jos continutul:

Articol unic. – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 5, alineatele (2) – (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  „(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă.
  (3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
  (4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.”
 1. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5) – (9), cu următorul cuprins:
  „(5) Hărţuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
  (6) Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârşită împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând unei astfel de categorii de persoane.
  (7) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.
  (8) Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul din criteriile prevăzute la alin. (2) împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.
  (9) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.”
 1. La articolul 59, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „a) pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau
  responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată;”
 1. La articolul 260 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
  „r) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) – (9) şi ale art. 59 lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.”

Articole similare

Comentariul tau aici