Oficial! Procedura pentru inregistrare regimuri speciale -O 1387/07.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 853 din 07.09.2021 s-a publicat Ordinul 1387/07.09.2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315.2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale .

Înregistrarea în vederea utilizării regimului

 • 6.(1) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale de la pct. 1, 2 și 3, în situația în care România este stat membru de înregistrare, trebuie să depună în format electronic o declarație de începere a activității la organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 314 alin. (3), art. 315 alin. (3) și art. 315^2 alin. (6) din Codul fiscal. Declarația de începere a activității se depune și de intermediarul care acționează în contul persoanei impozabile/persoanelor impozabile care optează pentru utilizarea regimului de import de la pct. 3.
 • (2) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE sau a regimului UE și alege România ca stat membru de înregistrare trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.
 • (3) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România și care și-a stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România care optează pentru utilizarea regimului UE sau a regimului de import ori un intermediar care acționează în contul persoanei impozabile care optează pentru utilizarea regimului de import cu stat de înregistrare România, care are sedii fixe și în alte state membre, înscrie în declarația de începere a activității și datele de identificare ale tuturor sediilor fixe din alte state membre.
 • (4) Pentru utilizarea regimului non-UE, declarația de începere a activității trebuie să conțină informațiile menționate la art. 314 alin. (3) din Codul fiscal, iar pentru utilizarea regimului de import declarațiile de începere a activității trebuie să conțină informațiile menționate la art. 315^2 alin. (7), (8) sau (9) din Codul fiscal, după caz.
 1. Declarația de începere a activității se transmite electronic utilizând mesajul electronic comun prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.
 2. Declarația se completează și se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, de către orice persoană impozabilă care intenționează să utilizeze unul dintre regimurile speciale, în situația în care România este stat membru de înregistrare.
 3. Certificatul utilizat pentru semnarea declarației de începere a activității trebuie înregistrat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor în vigoare privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și contribuabili.
 4. (1) Persoana impozabilă sau intermediarul (pentru regimul de import) este înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:
  a) nu este deja înregistrată pentru utilizarea acelui regim special într-un alt stat membru;
  b) nu se află în perioada în care i s-a interzis să utilizeze regimurile speciale (perioada de carantină definită la secțiunea a 2-a lit. D).
  (2) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea regimului UE, precum și intermediarul care optează pentru aplicarea regimului de import în numele unei persoane impozabile sunt înregistrate pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România și dacă și-au stabilit sediul activității economice în România sau, dacă nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, au totuși un sediu fix în România.
  (3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul contribuabililor, având TVA înscrisă în vectorul fiscal, cu excepția următoarelor categorii:
  a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;
  b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate direct în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) și (6) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului de declarație 015 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România“;
  c) persoanele impozabile nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ și care au declarat ca stat de rezidență un alt stat membru al Uniunii Europene.
  (4) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea regimului de import, direct sau prin intermediar, este înregistrată pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și dacă și-a stabilit sediul activității economice în România sau, dacă nu are sediul activității economice în Uniunea Europeană, are totuși un sediu fix în România.
  (5) Persoana impozabilă care nu și-a stabilit activitatea economică în Uniunea Europeană și nu dispune de un sediu fix în Uniunea Europeană, dar efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță a căror expediere sau transport începe în România poate opta pentru utilizarea regimului UE cu stat de înregistrare România, caz în care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA înainte de realizarea operațiunilor, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (6) lit. c) din Codul fiscal.
 5. În situația în care persoana impozabilă nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea regimului prevăzute la pct. 10 alin. (1), (2) și (4), după caz, aceasta este informată, prin intermediul mesajelor electronice, asupra deciziei de respingere a cererii de începere a activității. Decizia cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept, precum și mențiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.
 6. Dacă persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru utilizarea regimului special, acesteia i se comunică, prin intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/aprobare a cererii de înregistrare pentru utilizarea regimului special și data acestei decizii.
 7. Persoanei impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care alege România ca stat de înregistrare pentru utilizarea regimului non-UE i se atribuie un cod de înregistrare special în scopuri de TVA (utilizând formatul EUxxxyyyyyz), care se comunică acesteia pe cale electronică. În scopul acestei înregistrări nu este necesară desemnarea unui reprezentant fiscal, potrivit art. 314 alin. (4) teza a II-a din Codul fiscal.
 8. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să utilizeze regimul UE vor utiliza, potrivit art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, pentru operațiunile impozabile efectuate în condițiile acestui regim, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 316 din Codul fiscal.
 9. (1) Persoanele impozabile, care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să utilizeze regimul de import fără intermediar, vor utiliza, pentru operațiunile impozabile efectuate în condițiile acestui regim, codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 315^2 alin. (11) din Codul fiscal (utilizând formatul IMxxxyyyyyyz). Codul se comunică persoanelor respective prin mijloace electronice.
  (2) Persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să acționeze ca intermediari în cadrul regimului de import, li se atribuie un cod de înregistrare special, potrivit art. 315^2 alin. (12) din Codul fiscal, care le permite acestora să acționeze în calitate de intermediar în contul persoanelor impozabile care utilizează regimul de import (utilizând formatul INxxxyyyyyyz), care se comunică acestora pe cale electronică. Acest cod nu poate fi utilizat de intermediar pentru a declara TVA aferentă tranzacțiilor impozabile.
  (3) De asemenea, persoanelor impozabile pentru care este desemnat intermediarul, ca persoană obligată la plata TVA în numele și în contul persoanei impozabile, li se atribuie un cod de înregistrare special în scopuri de TVA, potrivit art. 315^2 alin. (13) din Codul fiscal (utilizând formatul IMxxxyyyyyyz), care se comunică intermediarului pe cale electronică. Acest cod se alocă pentru fiecare persoană pentru care intermediarul este desemnat.
  (4) Codurile de înregistrare atribuite potrivit alin. (1)-(3) se utilizează numai pentru regimul de import.
  (5) Codurile de înregistrare speciale în scopuri de TVA (formatul IMxxxyyyyyyz) atribuite potrivit alin. (1) și (3) sunt înscrise în Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
  (6) Codurile de înregistrare specială în scopuri de TVA atribuite persoanelor impozabile care aplică regimul de import fac obiectul unui schimb automat cu celelalte state membre într-un mod care să asigure în permanență o vizualizare actualizată corectă de către statele membre a validității codurilor care au fost atribuite de toate statele membre.
 10. (1) Organul fiscal competent organizează Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, evidență organizată pentru fiecare regim în parte. Informațiile privind persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt înscrise în această evidență.
  (2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează acest regim se menționează în Registrul contribuabililor.
  (3) Pentru persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului de import fără intermediar, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează acest regim, precum și codul de înregistrare special în scopuri de TVA alocat potrivit pct. 15 alin. (1) se menționează în registrul contribuabililor.
  (4) Pentru persoanele pentru care s-a acceptat calitatea de intermediar, informația privind această calitate, precum și codul de înregistrare special atribuit potrivit pct. 15 alin. (2) se menționează în registrul contribuabililor.
  (5) Calitatea de persoană impozabilă care utilizează aceste regimuri speciale nu anulează obligațiile de declarare și plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal.
 11. (1) Persoana impozabilă aplică regimul non-UE sau regimul UE începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declarației de începere a activității, corect completată.
  (2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care prima prestare de servicii sau prima livrare de bunuri, care ar putea face obiectul aplicării regimului non-UE sau regimului UE, este efectuată înainte de prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declarației de începere a activității, regimul special se aplică începând cu data primei prestări/livrări, cu condiția ca persoana impozabilă să notifice organul fiscal cu privire la începerea activităților sale care pot face obiectul regimului special, până pe data de 10 a lunii următoare primei prestări sau livrări. Notificarea se face prin depunerea, în format electronic, a declarației de începere a activității prevăzute la pct. 6 alin. (1).
 12. Persoana impozabilă sau un intermediar care acționează în contul acesteia aplică regimul de import începând cu ziua în care persoanei impozabile sau intermediarului i s-a comunicat codul de înregistrare special în scopuri de TVA pentru regimul de import, potrivit art. 315^2 alin. (11) și (13) din Codul fiscal.
 13. Informațiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizează regimul UE, regimul non-UE sau regimul de import având România ca stat de înregistrare se transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, conform specificațiilor tehnice transmise de Comisia Europeană și implementate de Centrul Național pentru Informații Financiare.
 14. Informațiile furnizate de persoana impozabilă la momentul începerii activității sunt transmise, pe cale electronică, de către organul fiscal celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
 15. Mesajul electronic comun este cel prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.

Procedura poate fi gasita AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici