Ordinul nr. 1369/2019 -bonificatii, declaratia unica

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică, a fost publicat in MOF in 12.06.2019.

Prin acest ordin se aprobă Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică.

Se aprobă modelul formularului “Decizie de constatare a acordării bonificației”.

Procedura de acordare a bonificatiei

Dispozitii generale:

Prezenta procedură se aplică:

a) persoanelor fizice care au depus până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

b) persoanelor fizice care au plătit cu anticipație, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018, declarate prin declarația unică;

c) persoanelor fizice care au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod fiscal, în condițiile prevăzute la lit. a).

Obligațiile fiscale pentru care se acordă bonificații sunt cele declarate prin declarația unică, pentru veniturile estimate în anul 2018, precum și cele declarate pentru veniturile realizate în anul 2018.

Valoarea bonificațiilor reprezintă:

a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018;

b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Valoarea bonificațiilor prevăzute mai sus diminuează obligațiile fiscale declarate prin declarația unică.

Organul fiscal central constată, din oficiu, acordarea bonificațiilor, după data de 31 iulie 2019, prin emiterea unei decizii.

Bonificațiile se acordă și pentru obligațiile fiscale stabilite prin declarații rectificative depuse până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, dacă sunt respectate condițiile de la art. 2 alin. (1) și (2), după caz.

Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere ca urmare a inspecției fiscale aferente tipurilor de obligații fiscale prevăzute la alin. (2), comunicate anterior sau ulterior datei de 31 iulie 2019 inclusiv, se acordă bonificațiile prevăzute la alin. (3), dacă sunt respectate condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), după caz.

Procedura de acordare a bonificațiilor:

(1) Bonificația prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) se acordă, din oficiu, de către organul fiscal central, în situația în care a fost achitat, până la 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puțin 95% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018.

(2) Bonificația prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. b) se acordă, din oficiu, de către organul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

b) a fost achitată, până la 31 iulie 2019 inclusiv, diferența dintre obligația fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018 și valoarea bonificației prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. b).

(3) În situația în care persoana fizică a beneficiat de bonificația prevăzută la alin. (1), pentru a se încadra în condiția prevăzută la alin. (2) lit. b), trebuie să achite diferența dintre obligația fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018, valoarea bonificației acordată potrivit alin. (1) și suma achitată până la 15 decembrie 2018 inclusiv.

(4) Bonificațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) se acordă cumulativ de către organul fiscal central și în situația în care a fost achitat, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puțin 90% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018 și declarația unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de către următoarele categorii de persoane fizice:

a) persoanele fizice care au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Codul fiscal;

b) persoanele fizice care se încadrează în prevederile art. 151 alin. (16) – (19) și art. 174 alin. (16) – (19) din Codul fiscal.

(5) Pentru acordarea bonificațiilor, organul fiscal central editează automat din aplicația informatică o listă a contribuabililor care pot beneficia de bonificații, care cuprinde următoarele informații:

a) datele de identificare ale persoanei fizice: numele și prenumele, precum și codul de identificare fiscală;

b) denumirea obligației fiscale declarate prin declarația unică;

c) cuantumul obligației fiscale menționate la lit. b);

d) suma plătită până la 15 decembrie 2018 inclusiv, pentru fiecare obligație fiscală;

e) valoarea bonificației calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a);

f) informația privind depunerea sau nedepunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 31 iulie 2018 inclusiv;

g) valoarea bonificației calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b);

h) suma plătită până la 31 iulie 2019 inclusiv, pentru fiecare obligație fiscală.

(6) Compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal central, denumit în continuare compartiment de specialitate, întocmește un referat prin care propune aprobarea acordării bonificațiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), precum și scăderea din evidență a valorii acestora, la care atașează lista prevăzută la alin. (5).

(7) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (6), pentru fiecare persoană fizică prevăzută în listă se emite:

a) un borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale;

b) o decizie de constatare a acordării bonificației, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

(8) În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) – (3) pot fi aplicate ambele bonificații menționate la art. 1 alin. (3).

(9) În situația constatării neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) – (3), organul fiscal central înștiințează cu privire la neacordarea bonificațiilor numai persoanele fizice care sunt înrolate în spațiul privat virtual.

(10) Decizia prevăzută la alin. (7) lit. b) se întocmește în două exemplare, se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal central. Un exemplar al deciziei se comunică persoanei fizice de către organul fiscal central, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

(11) În situația în care persoanele fizice au achitat integral cuantumul obligațiilor fiscale fără aplicarea prealabilă a bonificațiilor, acestea pot solicita restituirea sumelor plătite în plus, prin depunerea unei cereri la organul fiscal central, prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală fiind aplicabile în mod corespunzător. Modelul cererii de restituire este prevăzut în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Documentele prevăzute la alin. (6) și (7), aprobate de conducătorul organului fiscal central, stau la baza scăderii din evidența fiscală a valorii bonificațiilor acordate.

(13) Prezenta procedură se aplică și în cazul în care obligațiile fiscale ce reprezintă condiție de acordare a bonificațiilor au fost stinse prin alte modalități prevăzute de lege decât plată voluntară.

Articole similare

Comentariul tau aici