Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii -proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul Finantelor a publicat in 11 septembrie 2023 un proiect legislativ care vizeaza modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2100/2020.

Se introduc doua prevederi noi:

  • În cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării de către autorităţi/instituţii publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligațiilor de plată principale pentru perioadele fiscale de până la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de către instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, facilităţile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.
  • Obligaţiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autorităţile/instituţiile prevăzute la alin. (7) sau alin. (8), precum și de instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, după caz.

Redam mai jos continutul notei de fundamentare a proiectului:

Prin OUG nr. 69/2020 s-au reglementat facilități fiscale sub forma anulării obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv.
Pe de altă parte, OUG nr. 69/2020 definește la capitolului II obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 astfel:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor;
b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente Perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale;
c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.


În ceea ce privește legislația primară, din dispozițiile legale sus-menționate rezultă faptul că intenția legiuitorului a fost aceea de a include în categoria obligațiilor bugetare reglementate la Capitolul II din OUG nr. 69/2020 și obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
Ca urmare, în această categorie a obligațiilor bugetare pot fi incluse și cele stabilite de instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive atât anterior cât și ulterior datei de 31 martie 2020, care constituie titluri executorii,
dacă vizează obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020.
Cu privire la această situație, menționăm că există două tipuri de hotărâri judecătorești, respectiv, în primul caz, instanțele judecătorești stabilesc obligațiile bugetare principale fără a stabili și obligațiile accesorii acestora, acestea fiind în sarcina creditorului. Însă, există și situația când instanțele judecătorești stabilesc și accesoriile obligațiilor bugetare principale, caz în care reclamantul (creditorul) transmite organului fiscal hotărârea judecătorească respectivă pentru a fi executatăîn întregime.
În acest context, legislația terțiară nu conține o reglementare expresă cu privire la instituția care anulează aceste obligaţii fiscale accesorii.
Astfel că, în ceea ce privește legislația terțiară, respectiv, în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, cu modificările şi completările ulterioare, situația privind modalitatea de soluționare a cererilor depuse de persoanele fizice pentru anularea accesoriilor, aferente unor debite principale, care au fost cuantificate de instanțele judecătorești nu are o reglementare expresă.
La alin.(3) al art.1 din Ordin se prevede că prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţeleg inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării.
La alin.(7) și (8) ale aceluiași articol se prevede că facilităţile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central, și prin excepţie, în cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării pentru care calculul accesoriilor se efectuează de către autorităţile/instituţiile care au transmis respectivele titluri, anularea obligaţiilor de plată accesorii se acordă de către aceste autorităţi/instituţii.
Conform alin.(10) al aceluiași articol, obligaţiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autorităţile/instituţiile prevăzute la alin. (7) sau alin. (8), după caz.
Prin urmare, pentru a asigura o aplicare unitară a legislației, se propune reglementarea la nivelul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2100/2020 a faptului că în cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării de către autorităţi/instituţii publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale pentru perioadele fiscale de până la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de către instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, facilităţile fiscale se acordă de către organul fiscal central.
Având în vedere dispozițiile art.5 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală potrivit cărora organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României, propunem modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2100/2020, în sensul celor sus-menționate.
Față de cele de mai sus, a fost întocmit proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2100/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Citeste si: Consiliul Concurentei: preturile la alimentele de baza in scadere in august 2023

Articole similare

Comentariul tau aici