Procedura de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 (principal peste 1 mil lei)-O 2810/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 711/29.08.2019 a fost publicat O 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care:

a) se află în stare de dificultate financiară; și

b) înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum și obligații bugetare accesorii indiferent de cuantumul acestora.

(2) Obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligații fiscale, precum și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării.

(3) Nu fac obiect al restructurării următoarele obligații bugetare:

a) obligațiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, urmează a fi compensate potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;

b) obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare și comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile accesorii aferente;

c) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

(4) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare prin depunerea unei cereri de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal.

(5) Debitorii prevăzuți la alin. (1) se află în dificultate financiară în cazul în care:

a) nu au posibilitatea să achite obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, precum și obligațiile bugetare accesorii;

b) nu se încadrează în condițiile de a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală.

(6) Fac excepție de la procedura prevăzută la alin. (1):

a) instituțiile publice, definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora;

b) unitățile administrativ-teritoriale definite potrivit prevederilor art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv comunele, orașele, municipiile și județele.

(7) Prin persoane juridice de drept public se înțeleg persoanele juridice înființate prin lege sau prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege, cum ar fi regii autonome, companii/societăți naționale etc. .

(8) Prin persoane juridice de drept privat se înțeleg persoanele juridice constituite în mod liber în una dintre formele prevăzute de lege, cum ar fi societățile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

(9) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (1) se includ și debitorii care se află în administrare specială potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și operatorii economici din industria națională de apărare care sunt autorizați și înscriși în registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare potrivit Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Modul de restructurare a obligațiilor bugetare

(1) Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, respectiv:

a) înlesniri la plata obligațiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligațiilor bugetare, în sensul cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, denumită în continuare ordonanță, se înțelege plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, în vederea anulării;

b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;

c) stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;

d) anularea unor obligații bugetare principale.

(2) Măsurile de restructurare sunt propuse prin planul de restructurare, din care una este obligatoriu înlesnirea la plata obligațiilor bugetare prevăzută la alin. (1) lit. a).

Condiții care trebuie îndeplinite de debitor până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare


(1) Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță, respectiv:

a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenței până la data de 30 septembrie 2019 și dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței;

d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) să fie îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

(2) În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent o notificare privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) În vederea întocmirii planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent prevăzute de ordonanță, debitorul se adresează unui expert independent.

(4) Expertul independent prevăzut la alin. (3) poate fi orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește condițiile legale pentru efectuarea de expertize. Acesta urmează să efectueze o analiză referitoare la situația debitorului și problemele structurale cu care acesta se confruntă și să întocmească planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.

(5) În sensul alin. (4), expertul independent poate fi și un grup de experți. Grupul de experți, cu acordul debitorului, desemnează expertul responsabil cu realizarea monitorizării debitorului și a întocmirii raportului periodic sau intermediar privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de restructurare.

(6) După întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent, debitorul depune la organul fiscal competent o cerere prin care solicită restructurarea obligațiilor bugetare la care anexează planul de restructurare și testul creditorului privat prudent. Modalitatea de depunere a cererii este cea prevăzută la alin. (2).

(7) Până la depunerea cererii prevăzută la alin. (6) trebuie achitate următoarele obligații bugetare:

a) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data depunerii cererii;

b) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală emis potrivit art. 4;

c) obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 4 și data depunerii cererii de restructurare;

d) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 4 și data depunerii cererii de restructurare.

(8) În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv, din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă sumele plătite conform alin. (7), trebuie să achite până la data depunerii cererii prevăzute la alin. (6) și următoarele obligații bugetare:

a) 5% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;

b) 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;

c) 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale.

(9) În situația în care debitorul optează pentru restructurarea obligațiilor bugetare prin măsura conversiei în acțiuni, înainte de depunerea solicitării de restructurare, organul fiscal de administrare analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (12) lit. a) -c). În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, organul fiscal emite un acord de principiu pe care îl comunică debitorului; în caz contrar această măsură nu poate fi prevăzută în planul de restructurare.

(10) În situația în care debitorul optează pentru restructurarea obligațiilor bugetare prin măsura dării în plată, înainte de depunerea solicitării de restructurare, Comisia constituită potrivit art. 5 alin. (19) analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 263 din Codul de procedură fiscală. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, Comisia emite un acord de principiu pe care îl comunică debitorului și organului fiscal de administrare; în caz contrar această măsură nu poate fi prevăzută în planul de restructurare.

Documentul integral poate fi gasit aici.

Articole similare

Comentariul tau aici