Procedura privind anularea accesoriilor celor cu datorii peste 1 mil lei si modificarea procedurii de restructurare- O 3126/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 786/27.09.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Prevederi:

Articolul 1
Sfera de aplicare
(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central.
(2) Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal central se înțelege obligații fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:
a) declarații fiscale;
b) decizii de impunere;
c) decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat.
(3) Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal central se înțelege inclusiv obligațiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării.
(4) Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt:
a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei;
b) debitorii, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central de un milion lei sau mai mari.
(5) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (4) se includ și următorii debitori:
a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;
c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, denumită în continuare ordonanță, respectiv până la data de 8 august 2019;
e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de impunere.
(6) În situația în care în urma analizei efectuate pentru accesarea măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare se constată că în certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal pentru debitorul persoană juridică prevăzut de cap. I din ordonanță, cuantumul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 este sub plafonul de 1 milion lei la data eliberării acestuia, debitorul poate beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură în condițiile cap. II din ordonanță.
(7) Facilitățile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.
(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării pentru care calculul de accesorii se efectuează de către autoritățile/instituțiile care au transmis respectivele titluri, facilitățile fiscale se acordă de către aceste autorități/instituții.
(9) Obligațiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităților sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente ori autoritățile/instituțiile prevăzute la alin. (7), respectiv (8), după caz.
(10) Obligațiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autoritățile/instituțiile prevăzute la alin. (7), respectiv (8).
(11) Pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 24-27 din ordonanță, pentru ansamblul obligațiilor bugetare existente atât pe CUI/CIF, cât și pe CNP/NIF potrivit legii.
(12) Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă atât pentru obligațiile bugetare datorate de aceștia, cât și pentru cele ale sediilor sale secundare și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și a sediilor sale secundare. Aceste dispoziții sunt aplicabile și pentru debitorii persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.
(13) În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilitățile fiscale se acordă de către organul fiscal în a cărui rază teritorială debitorul își are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, pentru obligațiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condițiilor de acordare a facilităților fiscale se realizează fără a ține cont de modul de îndeplinire a obligațiilor fiscale datorate de membrii acestora.
(14) Debitorii fără domiciliu fiscal în România care au obligații de plată scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 din Codul de procedură fiscală.
Articolul 2
Obiectul facilităților fiscale
(1) Organul fiscal central sau, după caz, autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) acordă următoarele facilități fiscale:
a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. 28 alin. (1) din ordonanță;
b) anularea obligațiilor de plată accesorii.
(2) Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) dobânzi/majorări de întârziere;
b) penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;
c) orice alte obligații de plată accesorii.
(3) Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanță;
b) obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;
c) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată;
d) obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019.
(4) Prevederile alin. (3) lit. b) sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(5) Ori de câte ori se face o regularizare potrivit alin. (4), în scopul stabilirii obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, debitorii trebuie să detalieze în cererea de anulare a accesoriilor informațiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenței, precum și a sumei aferente.
(6) În sensul prevederilor art. 27 din ordonanță, prin inspecții fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019 se înțelege inspecțiile începute anterior acestei date și pentru care decizia de impunere:
a) s-a emis și s-a comunicat începând cu data de 8 august 2019;
b) s-a emis înainte de data de 8 august 2019 și s-a comunicat începând cu 8 august 2019.
Articolul 3
Procedura de acordare a amânării la plată
(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual“.
(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal procedează la:
a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
b) efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 24-27 din ordonanță.
(3) În situația în care printre obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se află și obligații bugetare principale și/sau accesorii individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice cu privire la notificarea depusă de debitor. În acest caz, în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare accesorii care trebuie amânate la plată, autoritățile/instituțiile publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii calculează cuantumul accesoriilor și le individualizează în decizii potrivit legii care se comunică atât debitorului, cât și organului fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării transmise de organul fiscal.
(4) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.
(5) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (4) se eliberează pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organului fiscal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal spre recuperare, în vederea acordării amânării la plată a obligațiilor bugetare accesorii, organul fiscal central transmite un exemplar al certificatului de atestare fiscală și autorităților/instituțiilor publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii.
(6) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. După clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul certificat de atestare fiscală. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, pentru clarificarea neconcordanțelor, debitorul trebuie să se adreseze autorității/ instituției publice care a transmis titlul. După clarificarea neconcordanțelor autoritatea/instituția publică transmite organului fiscal documentul privind punerea de acord a respectivei situații.
(7) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (6), organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24-27 din ordonanță.
(8) În cazul în care organul fiscal constată că debitorul se încadrează în ipotezele reglementate de art. 24-27 din ordonanță, înștiințează autoritățile/instituțiile publice care au calculat și au emis deciziile în care sunt individualizate obligații de plată accesorii în vederea emiterii deciziei de amânare la plată a acestor accesorii. Câte un exemplar al deciziei se comunică debitorului și organului fiscal.
(9) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
(10) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale pe care debitorul consideră că se încadrează;
c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
(11) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.
(12) În situația în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii care cuprinde obligații de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), organul fiscal sau, după caz, autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit, odată cu această decizie, și decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (4) și (11) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii emise de autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) se transmit debitorului și organului fiscal.
(13) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, organul fiscal sau, după caz, autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii emise de autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) se transmit debitorului și organului fiscal.
(14) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, organul fiscal emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură. În cazul deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii emise de autoritatea/instituția publică prevăzută la art. 1 alin. (8), organul fiscal înștiințează aceste autorități/instituții în vederea emiterii și comunicării deciziei de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii.
(15) În cazul obligațiilor de plată stabilite de autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8), prin decizie referitoare la obligații de plată accesorii se înțelege titlul de creanță prin care se individualizează obligațiile de plată accesorii, potrivit legislației specifice.
(16) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (11).
Articolul 4
Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii
(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura organului fiscal central competent, comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual“. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii, cu privire la cererea de anulare depusă de debitor, în vederea acordării anulării la plată a obligațiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz.
(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul obligațiilor fiscale prevăzute la art. 27 din ordonanță, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligațiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.
(3) Debitorii care au obligații de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat și care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanță, vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea și/sau cererea de anulare a accesoriilor.
(4) Renunțarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispozițiilor cap. II din ordonanță și nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.
(5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:
a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților fiscale solicitate, prevăzute la art. 24-27 din ordonanță;
c) elementele prevăzute la art. 2 alin. (5), în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;
d) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
(6) Pentru a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situațiile prevăzute la art. 24-27 din ordonanță, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.
(7) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 24 lit. b) din ordonanță, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
(8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:
a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de cap. II din ordonanță. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite o notificare acestor autorități/instituții pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
c) reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.
(9) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.
(10) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 8 august 2019 achitate odată cu plata ratei de eșalonare, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanță, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
(11) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanță, obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
b) cele datorate și nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(12) În situația în care autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emit decizie de anulare a obligațiilor de plată accesorii, transmit un exemplar al acestei decizii organului fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru a înceta măsurile de executare silită întreprinse pentru recuperarea acestora.
(13) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, organul fiscal sau, după caz, autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.
(14) În situația în care organul fiscal acordă facilitatea fiscală prevăzută la art. 27 din ordonanță, iar ulterior este emisă o decizie de soluționare a contestațiilor prin care se dispune desființarea deciziei de impunere în cauză, cu consecința refacerii inspecției fiscale, după primirea noii decizii de impunere, debitorul poate depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de impunere, iar organul fiscal reface evidența fiscală și emite, după caz, decizia de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta procedură, și/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
Articolul 5
Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură. În cazul obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice respective cu privire la retragerea notificării de către debitor, în vederea desființării deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii.
(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanță. În cazul obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înștiințează autoritățile/instituțiile publice respective cu privire la retragerea cererii de anulare a accesoriilor de către debitor.
Articolul 6
Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea
(1) În situația debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la organul fiscal în raza căruia aceștia își au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedură fiscală, cu indicarea debitorului principal și a cuantumului obligațiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.
(2) Pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanță, în vederea acordării amânării/anulării la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare solicită, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea notificării/cererii de anulare, organului fiscal care administrează obligațiile fiscale ale debitorului principal situația obligațiilor bugetare principale pentru care s-a atras răspunderea solidară restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, precum și accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligații.
(3) Organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale debitorului principal analizează situația fiscală a acestuia și emite certificatul de atestare fiscală prevăzut la art. 3 alin. (5), care va cuprinde numai obligațiile menționate la alin. (2), pe care îl transmite, până cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea solicitării, organului fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare.
(4) Schimbul de documente prevăzut la alin. (2) și (3) se realizează pe cale electronică, urmând ca acestea să fie transmise în original, în vederea arhivării la dosarul fiscal în cel mult 30 de zile de la emiterea acestora.
(5) La acordarea facilității pentru obligațiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanță, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligațiile ce îi revin acesteia, nu și pe cele ce revin debitorului principal.
Articolul 7
Dispoziții finale
(1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către organul fiscal sau, după caz, de către autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8), în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 3 alin. (7).
(2) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.
(3) În vederea acordării facilităților fiscale prevăzute de prezenta procedură pentru creanțele vamale individualizate în decizii de regularizare a situației comunicate de autoritatea vamală, pentru actualizarea obligațiilor fiscale accesorii, organul fiscal solicită departamentului cu atribuții de contabilitate a creanțelor bugetare să comunice debitorului deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii, iar un exemplar al acestora să fie înaintat organului fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(4) Formularele prevăzute în anexele prezentei proceduri se editează de către organele fiscale competente utilizând sau nu, după caz, sistemul informatic.
Articolul 8
Anexe
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură. Pentru obligațiile de plată stabilite de autoritățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (8), formularele prevăzute în anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislației specifice.

Articole similare

Comentariul tau aici