Proiect de modificare a codului de procedura fiscala din 09.06.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MFP a publicat in 09.06.2021 un proiect de modificare a Codului de procedura fiscala, pe care il redam integral mai jos:

Luând în considerare prevederile Legii nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care s-a statuat preluarea  de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice a activității de soluționare a contestațiilor  formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal în cadrul Ministerului Finanțelor,

Având în vedere faptul că, în plus față de atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, structurii de soluționare a contestațiilor îi revin și următoarele atribuții:

  • soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor care până la această modificare legislativă erau soluționate de organele fiscale emitente;
  •  reexaminarea deciziei de soluționare în condițiile prevăzute de lege,

Activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscaleste desfășurată prin structuri organizate atât la nivelul aparatul propriu al Agenției, cât și la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, fapt pentru care preluarea activității de soluționare a contestațiilor nu se poate realiza în absența aprobării modificărilor și completărilor actelor normative de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Ținând cont de faptul că activitatea de soluționare a contestațiilor are și un rol regulator, în sensul că veghează asupra aplicării unitare a legislației fiscale, cu implicații directe asupra colectării impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, precum și în stabilirea unei relații de încredere între contribuabil și administrația publică, preluarea activității trebuie să se desfășoare fără sincope,

Deoarece preluarea acestei activități reprezintă un proces laborios și de durată, presupunând atât elaborarea unei legislații secundare/ terțiare, cât și efectuarea unor operațiuni administrative și organizatorice complexe,

Având în vedere că neadoptarea măsurii de prorogare, în regim de urgență, a termenului de preluare a activității de soluționare a contestațiilor, în absența modificărilor organizatorice ale celor două instituții va conduce la blocaje în cazul activității de soluționare a contestațiilor, precum și prejudicierea drepturilor contribuabililor în lipsa posibilității acestora de a-și exercita dreptul la apărare,

Luând în considerare că situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecinţe negative, în sensul că ar genera prejudicii atât asupra bugetului de stat cât și asupra drepturilor contribuabililor,

          În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

           În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.Art. I – (1) Termenele prevăzute la art. II – Dispoziții tranzitorii, punctul 9 și la
art. III – Dispoziții finale din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 1266 din 21 decembrie 2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 2021

Articole similare

Comentariul tau aici