Proiectul de ordin privind conectarea caselor de marcat- publicat de ANAF, 10.06.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF a fost publicat in 10.06.2020.

Proiectul poate fi gasit –AICI.

Prevederi:

  • Se aprobă procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF
  • Obligația de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale revine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare – adica acei operatori economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație.

Termene pentru realizarea conectarii

Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020 cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 septembrie 2020 operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 31 ianuarie 2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici.

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Declaratia pentru operatorii care utilizeaza aparatele in zone nedeservite de retele de comunicatii

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicați electronice au obligația completării și transmiterii unei declarațiii cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici prevăzuți la lit a), până la data de 30 septembrie 2020.

b) operatorii economici prevăzuți la lit b), până la data de 31 ianuarie 2021.

c) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit c), în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Declarație pe propria răspundere


Subsemnatul/Subsemnata, ……………………., domiciliat(ă) în ……………………., str.
………………..nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul …………….,legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport, seria ….., nr. ………., eliberat(ă) de …………… la data de ………….. având CNP/NIF ………………………., în calitate de administrator/ reprezentant legal al utilizatorului …………………………………., având CIF/CNP/NIF ……………, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii*), declar pe propria răspundere următoarele:

Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare ………………….., este instalat/utilizat la adresa din localitatea ……………….., str. ……………….. nr. ….. bl. ….., sc.….., ap. ….., judeţul/sectorul ………………..
Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care, aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.


Am luat cunoştinţă de obligaţia prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Dau prezenta declaraţie spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


Data Semnătura,
……………. ………………

Articole similare

Comentariul tau aici