Reguli de amortizare – amortizarea liniara, degresiva sau accelerata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ce intelegem prin termenul de „amortizare” ?

Termenul de amortizare se refera la recuperarea treptata, din punct de vedere contabil sau fiscal, a tuturor costurilor generate de dobandirea unui activ, constructia sa, producerea din resurse proprii si a cheltuielilor conexe care se pot regasii in costul unui activ: instalare, montaj, taxe nerecuperabile.

Metodele de amortizare utilizate in practica sunt:

  • amortizarea liniara – este cea mai folosita metoda si se calculeaza prin impartirea valorii activului la numarul de ani in care va fi folosit;
  • amortizarea accelerata – este folosita atunci cand activele sunt utilizate mai intens in primul an de folosinta (cheltuiala mai mare pentru firma in primul an) si consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii;
  • amortizarea degresiva – este folosita tot atunci cand activele sunt utilizate mai intens in primii ani de folosinta si presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu niste coeficienti, astfel ca in primii ani de la receptia mijlocului fix, procesul de amortizare este accelerat, iar pe masura trecerii anilor corespunzatori duratei normale de functionare, amortizarea inregistrata se reduce.

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;

b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:

a) investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune și altele asemenea;

b) mijloacele fixe puse în funcțiune parțial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporală; acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) investițiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substanțe minerale utile, precum și pentru lucrările de deschidere și pregătire a extracției în subteran și la suprafață;

d) investițiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali și care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

e) investițiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparținând domeniului public, precum și în dezvoltări și modernizări ale bunurilor aflate în proprietate publică;

f) amenajările de terenuri;

g) activele biologice, înregistrate de către contribuabili potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

h) mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;

i) investițiile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Din punct de vedere contabil, activele imobilizate sunt acele active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute de entitate pentru o perioada mai mare de un an –  sunt acele active destinate utilizarii pe o baza continua, pe o perioada mai mare de un an, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii si atingerea obiectivelor stabilite.

Atentie!

NU reprezinta active amortizabile:

a) terenurile, inclusiv cele împădurite – deoarece se considera ca acestea nu isi vor pierde niciodata valoarea;

b) tablourile și operele de artă;

c) fondul comercial;

d) lacurile, bălțile și iazurile care nu sunt rezultatul unei investiții;

e) bunurile din domeniul public finanțate din surse bugetare;

f) orice mijloc fix care nu își pierde valoarea în timp datorită folosirii, potrivit normelor;

g) casele de odihnă proprii, locuințele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazieră, altele decât cele utilizate pentru desfășurarea activității economice;

h) imobilizările necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

De asemenea, regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

Pentru constructii – se aplica metoda de amortizare liniara;

Pentru echipamentele tehnologice, a masinilor, a uneltelor si instalatiilor de lucru, dar si pentru computere si echipamente periferice ale acestora – contribuabilii pot opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

Pentru oricare alt mijloc fix amortizabil – contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala din data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix.

In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza  prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul din coeficientii urmatori:

  • 1,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
  • 2,0 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 6 si 10 ani;
  • 2,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:

Pentru primul an de utilizare – amortizarea nu poate depasii 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;

Pentru urmatorii ani de utilizare – amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia;

Achizitionarea de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica, care sunt recunoscute din punct de vedere contabil ca fiind drepturi de exploatare a resurselor naturale si alte imobilizari necorporale, cu exceptia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata – incadrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale si sunt recuperate prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare.

Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara sau degresiva pe o perioada de 3 ani.

In cazul in care cheltuielile de constituire sunt inregistrate ca imobilizari necorporale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, acestea se recupereaza prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea pe o perioada de maximum 5 ani.

Articole similare

Comentariul tau aici