S-a publicat Ordonanta austeritatii (OUG 34/2023)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 415 din 15 mai 2023 s-a publicat OUG 34 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prevederile introduse de aceasta ordonanta care a intrat in vigoare pe data de 15 mai 2023 , sunt:

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri și servicii“.

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) mobilier și aparatură birotică, așa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“, subgrupele 3.1. „Mobilier“ și 3.2. „Aparatură birotică“ din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou.

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice din:
a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;
b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 374 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, persoanele și durata activității desfășurate în regim de telemuncă se stabilesc de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare.

Personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, poate deține calitatea de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere la maximum două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale al căror sediu se află pe teritoriul României. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la data numirii, după caz, personalul prevăzut anterior, numit ca membru în mai multe consilii de administrație și/sau de supraveghere la întreprinderile publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, își va exercita opțiunea.

Articole similare

Comentariul tau aici