Schimbarea administratorului firmei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In vederea schimbarii administratorului firmei , documentele solicitate la ONRC sunt:

1.Cererea de înregistrare (original) – formular;
2.Hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original

Mai jos este un model de articol de continut al hotararii AGA:

Art. …. Revocarea din funcţia de administrator/cenzor a domnului/doamnei ………………………………….. şi/sau numirea în funcţia de administrator/cenzor a domnului/doamnei ………………….., cetăţean român/…………………, născut la data de ……………., în ……………., pe o perioadă de ……ani.

Ca urmare a modificărilor intervenite, administratorii/cenzorii societăţii sunt:

  • d-nul/d-na…………………, cetăţean român/…………………, născut la data de ……………., în …………….;
  • d-nul/d-na…………………, cetăţean român/…………………, născut la data de ……………., în …………….,;
  • d-nul/d-na…………………, cetăţean român/…………………, născut la data de ……………., în …………….,;

3.Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în copie certificată de parte;
4.Specimenul de semnătură al noilor membri ai organelor de administrare şi/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în original ;
Informaţiile din cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau desemnaţi, obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF ;
5.Actul constitutiv actualizat în cazul SNC, SCS, GIE şi, după caz, SRL, în original ;
6.Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/persoane împuternicite să reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi ;
7.După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;


Dacă este cazul:
-dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, a membrilor directoratului, în original;
-informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei pentru persoana juridică care deține calitatea de membru al organelor de administrare și/sau de conducere ori de control;
-actul persoanei juridice de desemnare a reprezentantului său, în original;
-certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garanţiei, în original sau în copie certificată în cazul schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ale grupurilor de interes economic şi ale societăţilor cooperative, în original sau în copie certificată;
-după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege, dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată);
-dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) ;
Dacă este cazul, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – detalii; formular – tip; model orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată); GHID de completare “Declarație privind beneficiarii reali”;
Dovezile privind plata tarifului legal de publicitate,și, după caz, a tarifului postal, în orginal sau în copie certificată de parte
tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articole similare

Comentariul tau aici