Sinteza modificarilor aduse Codului fiscal – peste 50 de modificari la Codul fiscal -02.12.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal a fost trimis in 02.12.2020 Presedintelui României pentru promulgare.

Sinteza masurilor este redata mai jos.:

1.Se modifica definitia locului conducerii efective a activitatii.

Versiunea actuala: locul conducerii efective – locul în care se iau deciziile economice strategice necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său și/sau locul unde își desfășoară activitatea directorul executiv și alți directori care asigură gestionarea și controlul activității acestei persoane juridice;

Versiunea noua: locul conducerii efective– locul în care, dacă nu se demonstrează altfel, persoana juridică străină, realizează operațiuni care
corespund unor scopuri economice, reale și de substanță și unde este
îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său se iau în România de către directorii executivi/membrii consiliului de administrație; sau
b) cel puțin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administrație ai persoanei juridice străine sunt rezidenți;

2.Se clarifica anumite aspecte care tin de relatiile de afiliere :

In prezent : art 26 li. d) prevede o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică.

Versiunea noua: o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua ori dacă le controlează în mod efectiv;

3. Se modifica definitia rezidentului. Potrivit noii modiifcari, rezident este orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene sau orice persoană fizică rezidentă. Rezidentul are obligație fiscală integrală în România, fiind contribuabil supus impozitării în România pentru veniturile mondiale obținute din orice sursă, atât din România cât și din afara României, conform prevederilor prezentei legi și ale tratatelor în vigoare încheiate de România.

Pana acum, definitia era mult mai simpla si prevedea ca rezident este orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, și orice persoană fizică rezidentă.

4.Se modifica definitia titlului de participare. Acesta este orice acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică ori deţinerile la un fond de investiţii.

Definitia existenta pana in prezent arata ca  titlu de participare este orice acțiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică ori la un fond deschis de investiții;

5.Se introduce in Codul fiscal un punct nou, care se refera la Locul conducerii efective în România al unei persoane juridice străine.

6.Se clarifica anumite tipuri de venituri obtinute in Romania de nerezidenti, astfel:

Forma vecheForma noua
h)veniturile unei persoane juridice străine obținute din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, inclusiv închirierea sau cedarea folosinței bunurilor proprietății imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, precum și veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română;h) veniturile unei persoane juridice străine obţinute din transferul
proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăţi, inclusiv închirierea sau cedarea folosinţei bunurilor proprietăţii imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, precum şi veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la un rezident;
i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obținute din închirierea sau din altă formă de cedare a dreptului de folosință a unei proprietăți imobiliare situate în România, din transferul proprietăților imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare, deținute la o persoană juridică română, și din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenți români;i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obţinute din închirierea sau din altă formă de cedare a dreptului de folosinţă a unei proprietăţi imobiliare situate în România, din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare, deţinute la un rezident şi din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români;
m) venituri reprezentând remunerații primite de nerezidenții ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;m)venituri reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unui rezident;
s) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice române;s)venituri realizate din lichidarea unui rezident

7. Se modifica unele prevederi privind scutirea de impozit a profitului reinvestit

Profitul investit potrivit alin. (1) al art. 22 CF, reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obţinut până în trimestrul sau în anul punerii în funcţiune a activelor prevăzute la alin. (1). Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcţiune a activelor prevăzute la alin. (1), pentru contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcţiune a activelor prevăzute la alin. (1) până la sfârşitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Anterior, se prevedea doar ca scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

8.Deductibilitatea cheltuielilor pentru telemunca

Se introduce expres prevederea ca, cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

9.Cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi de educaţie timpurie nu mai fac parte din cheltuielile sociale, deductibile limitat.

Se abroga prevederea care includea cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi de educaţie timpurie in randul cheltuielilor sociale, deductibile limitat.

10.O noua cheltuiala nedeductibila: tranzactii cu persoane dintr-un stat necooperant.

Se introduc in randul cheltuielilor nedeductibile, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa I și/sau Anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

11.Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni

Tot in categoria cheltuielile nedeductibile raman beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor, insa se elimina prevederea ca acestea trebuie sa fie impozitate conform titlului IV.

12. Modificari privind sponsorizarileprevederi in caz de restituire a sumelor

Se introduce prevderea noua ca in situaţia în care un beneficiar al unei sponsorizări/ burse private/mecenat restituie suma respectivă contribuabilului, potrivit legii, într-un an fiscal diferit de cel în care a fost acordată sponsorizarea/ bursa privată/mecenatul, suma dedusă pentru acea sponsorizare/bursă privată sau mecenat din impozitul pe profit, în perioade fiscale precedente, în limita prevăzută de lege, se adaugă ca diferenţă de plată la impozitul pe profit datorat în trimestrul/anul restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului.
Pentru situaţiile în care restituirile de sponsorizări/burse private/mecenat se efectuează în acelaşi an fiscal, contribuabilul regularizează în trimestrul/anul
restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului sumele deduse din impozitul pe profit, în trimestrele precedente, în limita prevăzută de lege.

13.Amortizarea aparatelor de marcat electronice nedeductibila

Se introduce prevederea noua ca, cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit potrivit alin. (4) lit. t), sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

14.Se elimina procentul de 30% pentru deductibilitatea ajustarilor de creante conform art. 26 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

15.In privinta contractelor de leasing, se introduc doua prevederi suplimentare pentru cei care aplica Standardele internaționale de raportare financiară in privinta determinarii rezultatului fiscal.

16. Se introduc Reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit, o modificare fiscala mult asteptata.

Se defineste notiunea de grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit , reguli de aplicare a sistemului de consolidare fiscală şi constituire a grupului fiscal, intrarea sau ieşirea unui membru din grupul fiscal, reguli privind calcularea rezultatului fiscal consolidat, regimul tranzacţiilor intra-grup privind preţurile de transfer, reguli privind regimul pierderilor fiscale, declararea şi plata impozitului pe profit, depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit.

17.Se introduce prevederea ca nu se aplica prevederile privind impozitul pe dividende, dividendelor plătite de o persoană juridică română organismelor de plasament colectiv fără personalitate juridică, constituite potrivit legislaţiei în materie.

18.Se introduce prevederea ca acei contribuabili care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anii 2018 și 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat în anii respectivi prevederile art. 22, adaugă la impozitul datorat și valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

19.Noutati in ce priveste impozitarea microintreprinderilor.

Se aborga prevederile prin care :

  • pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni.
  • condiția privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.
  • in cazul în care persoana juridică română nou-înființată nu mai are niciun salariat în primele 24 de luni, aceasta aplică prevederile alin. (1) începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru persoana juridică cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția prevăzută la alin. (2) se consideră îndeplinită dacă în cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.

20. Nu se vor cuprinde in baza impozabila a impozitului pe veniturilor microintreprinderilor dividendele primite de la o persoană juridică română.

21.Se modifica prevederea privind impozitarea diferentelor de curs in trimestrul 4 la microintreprinderi. Formularea noua este :

In trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 48 alin. (31 ) şi art. 52, această diferenţă reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit; în cazul microîntreprinderilor care exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (31 ) sau depăşesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest prim trimestru.”

22.Se modifica formularea regulilor de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii.

Astfel, pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 se vor lua în calcul aceleaşi elemente (anterior era prevazut venituri) care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.

23.In ce priveste impozitul pe venit, persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență de la a art. 7 pct. 28 lit. b) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale se află în România(anterior incepea de la data la care acestea erau rezidente in Romania).

24.Se introduce prevederea ca persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţia de rezidenţă prevăzută la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi a sosirii în România.

25.Se introduce o noua categorie scutita de la plata impozitului pe venit: prosumatorii persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obţinute din vânzarea eenergiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

26. Art 66 care prevedea modul de rontunjire (la deduceri personale prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracțiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei) se modifica, astfel:

Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani inclusiv şi majorarea la leu a fracţiunilor ce depăşesc 50 de bani.

27.PFA in sistem real vor considera cheltuieli nedeductibile cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, potrivit legii.

28. Se vor considera cheltuieli nedeductibile de catre PFA-uri si cheltuielile cu costul de achiziţie al aparatelor demarcat electronice fiscale, puse în funcţiune în anul respectiv, potrivit legii.

29.Se introduc in Codul fiscal in capitolul dedicat PFA-urilor, reguli pentru cazul transformării/schimbării formei de exercitare a unei activităţi, cu respectarea legislaţiei în materie specifică fiecărei forme de exercitare, în condiţiile continuării activităţii:

a) nu se include în venitul brut al activităţii care urmează să se transforme/ schimbe, şi nu este supusă impozitării contravaloarea bunurilor şi drepturilor, inclusiv creanţele neîncasate care se transferă în patrimoniul afacerii în care s-a transformat/schimbat;
b) pentru cheltuielile reprezentând sumele datorate de entitatea care se transformă/ schimbă, la data transformării/schimbării, se respectă regulile generale privind deducerea cheltuielilor la entitatea în care s-a transformat/ schimbat;
c) în venitul brut al activităţii care urmează să se transforme/schimbe se include şi suma reprezentând contravaloarea bunurilor şi drepturilor din patrimoniul afacerii care trec în patrimoniul personal al contribuabilului, la momentul transformării/schimbării activităţii, operaţiune considerată din punct de vedere fiscal o înstrăinare. Evaluarea acestora se face la preţurile practicate pe piaţă sau stabilite prin expertiză tehnică.

30.Se introduce un capitol nou, plăţi anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activităţi independente.

31.Se considera asimilate veniturilor din salarii si impuse ca atare, sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept (anterior erau numai cele în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii;)

32.In categoria avantajelor salariale se includ si cele primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți.

33.Se introduc in categoria veniturilor neimpozabile din salarii si ajutoarele pentru adopţie. Se modifica formularea ca sunt neimpozabile contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna (se elimina termenul odihna din noua formulare), pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora.

34.Se introduce in vederea clarficarii a faptului ca plafonul de 400 euro al primelor de asigurari de sanatate pentru a fi neimpozabile este determinat pe persoana.

Astfel, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană.

35.Se introduce prevederea ca nu sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activităţi.

Este o clarificare mult asteptata fiindca daca pentru platitorii de impozit pe profit era clar faptul ca cei 50% folositi in interes personal nu erau considerati avantaj in natura, lucrurile nu erau la fel de clare pentru microintreprinderi lasand loc la interpretari.

36.Se introduce prevederea noua ca se considera venituri neimpozabile avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor si în cazul instituirii stării de alertă. Anterior, prevederea facea referire numai la starea de asediu si de urgenţă, ceea ce facea imposibila aplicarea scutirii in aceasta perioada.

37. Se introduce prevederea ca nu sunt impozabile in sensul impozitului pe venit, sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna în care persoana fizică desfasoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

38.Nu este considerata venit impozabil nici acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică.

39. In ce priveste determinarea impozitului pe veniturile din salarii, se introduce o prevedere noua pentru a trata cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terți ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz. In acest caz, obligația de calcul, reținere, plată și declarare a impozitului revine, după cum urmează:
a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
b) plătitorilor de venituri rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate de alte entități decât angajatorul, cu excepția situației persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.

40. Se introduce prevederea noua legata de plata impozitului pe venitul din salarii si asimilate ca in cazul contribuabililor care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, impozitul se calculează, se declară şi se plăteşte de către contribuabil. Prin excepție, în cazul contribuabililor care obțin avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, reținerea și plata impozitului pe venit datorat.

41.Se introduce prevederea ca sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.

42.Se introduce prevederea ca in situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

43.Se modifica mai multe prevederi legate de inchirierea camerelor in scop turistic, pe care le vom prezenta sintetizat, separat.

44.Se modifica definitia veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare, astfel:

Art. 92 – Sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, următoarele:
a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare
derivate, astfel cum sunt definite la art.7 pct.41, emise de rezidenţi români;
b) veniturile din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, astfel cum sunt
definite la art. 7 pct. 23, realizate printr-un intermediar, rezident fiscal român la care persoana fizică are deschis contul.

45.Se modifica obligatiile intermediarilor in tranzactiile cu titluri. Acestia vor asigura transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior si vor trebui sa depună anual, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil. Pana acum, termenul era 31 ianuarie. Procedura se va stabili prin ordin ANAF.

46.In ce priveste definirea veniturilor din premii si jocuri de noroc, nu sunt venituri impozabile următoarele pe langa materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor nici reducerile comerciale de preţ acordate persoanelor fizice, altele decât cele acordate contribuabililor care obţin venituri pentru care se aplică regulile de la capitolul III – Venituri din salarii şi asimilate salariilor.

47.Se includ in categoria veniturilor din alte surse, biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. Evidența nominală trebuie să cuprindă, cel puțin, informații referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului și valoarea tichetelor
acordate fiecărui beneficiar, lunar.

48.Se modifica modul de declarare a veniturilor din cedarea folosintei bunurilor (art.120 alin.(6)) astfel:

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, pentru care impunerea este finală, au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi şi respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori. Pentru contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

49. Se introduce prevederea ca venitul net din activităţi independente/activităţi agricole desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere, determinat pe baza normelor de venit sau în sistem real se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, de către contribuabil, prin epunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 zile de la obţinerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap.
Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile în care beneficiază de scutirea de la plata impozitului.

50. Termenul pentru depunerea declaratiei privind impozitul retinut la sursa se prelungeste cu o luna, pana la finalul lunii februarie.

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

51. In ce priveste salariul minim se introduce o clarificare: in situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative se utilizează, în același an, mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de
vechime sau alte criterii prevăzute de lege, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, dacă prin lege nu se prevede altfel.

52.In privinta stabilirii contributiilor sociale obligatorii, se introduce prevederea ca pentru veniturile realizate din străinătate în vederea stabilirii contribuțiilor sociale obligatorii, se aplică regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestora cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

53. Termenul pentru depunerea declaratiei unice devine 25 mai.

În cuprinsul Titlului IV – „Impozitul pe venit” şi al Titlului V – „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau în alte acte normative, termenul de: 15 martie, inclusiv pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice, precum și termenul de plată al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice, se înlocuiește cu termenul de: 25 mai, inclusiv.

54.In stransa corelatie cu punctul 53, termenul de: 15 martie, inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se înlocuiește cu termenul de: 25 mai, inclusiv.

Articole similare

Comentariul tau aici